Show simple item record

dc.contributor.advisorSvatošová, Irenaen
dc.contributor.authorRippel, Stanislaven
dc.date.accessioned2010-09-29T16:13:38Z
dc.date.available2010-09-29T16:13:38Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81760
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a řešení ústředního vytápění rodinného domu (dále jen RD). RD se nachází v klimatických podmínkách České republiky, kde se počítá s návrhovou vnější teplotou v zimním období Te= -15 oC a relativní vlhkostí venkovního vzduchu φe = 86%. Navržený RD splňuje požadavky ČSN 73 0540-2 na součinitele prostupu tepla a tepelné odpory obvodových konstrukcí (viz. Kapitola 4. Výpočtová část). Výpočtová část také mimo jiné obsahuje výpočet tepelných ztrát objektu dle ČSN EN 12831. Hlavní zdroj vytápění a k pokrytí tepelných ztrát objektu byl zvolen kondenzační plynový kotel firmy Vaillant typ VUI 280-7 aqua PLUS se zabudovaným vrstveným zásobníkem TV (20 l). Materiál trubek ústředního vytápění byl zvolen z mědi. Teplo je v místnostech předáváno pomocí otopných těles firmy RADIK a jedním podlahovým konvektorem firmy OPLFLEX. Celková výpočtová tepelná ztráta objektu je Qc = 8 049 W. Součet výkonů otopných těles v RD (celkový instalovaný výkon) činí 10 413 W. Rozsah tepelného výkonu P navrženého plynového kotle se pohybuje od 10,7 kW do 28 kW.cs
dc.description.abstractThe dissertation cosiders the design and solution of the central heating in the family house (thereinafter FH). FH is situated in climatic environment of the Czech Republic, where outside temperature during winter season can be as low as Te = -15 oC and relative outside air humidity φe = 86%. The designed FH meets ČSN 73 0540-2 requirements for heat transition coefficient and thermal resistance of the cladding ( see the calculation section). The calculation section contains among others the evaluation of the thermal loss of the building according to ČSN EN 12831. The condensing gas boiler, model VUI 280-7 aqua PLUS with built in sandwich reservoir for hot water (20 l) from company Vaillant, was chosen as a main source of the heating and also to cover the thermal loss of the building. Copper was chosen as THE material for the central heating pipes. The heat is distributed by RADIK radiators and one OPLEFLEX floor heating convector. Total calculated thermal loss of the building is Qc = 8049 W. Combined output of all radiators within FH (total installed capacity) is 10 413 W. The designed gas boiler has heat capacity range between P = 10,7 kW and 28 kW.en
dc.format97 s. : il. + 20 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent761843 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrodinnýcs
dc.subjectdůmcs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectfamilyen
dc.subjecthouseen
dc.subjectheatingen
dc.titleRodinný dům - vytápěnícs
dc.title.alternativeThe Family House - The Heatingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101916cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-05-26en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisRIP007_FAST_B3607_3607R040_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record