Vliv makrokinetických jevů na rychlost fotokatalytické redukce oxidu uhličitého

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81837

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kočí, Kamila en
dc.contributor.author Reli, Martin en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:17:47Z
dc.date.available 2010-09-29T16:17:47Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81837
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřená na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého za použití fotokatalyzátoru ZnS. Cílem práce bylo sestavit experimentální aparaturu, eliminovat makrokinetické jevy, stanovit závislost výtěžků fotoredukce na objemu kapalné fáze pro tři trubice z křemenného skla o různém průměru a nakonec porovnat získaná experimentální data fotokatalytické redukce CO2 s daty naměřenými v geometricky odlišném reaktoru používaném v minulých letech. Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého byla provedena ve vsádkovém míchaném anulárním reaktoru s katalyzátorem ZnS suspendovaným v 0,2 M NaOH. Roztok byl ozařován 8 W Hg lampou s vlnovou délkou 254 nm, která byla umístěna v trubici z křemenného skla. Jako reaktant byl použit superčistý CO2, který byl přiváděn do reaktoru pod tlakem 110 kPa. Experimentálně byl zjištěn pro každou trubici optimální objem kapalné fáze, pro který byla splněna podmínka dokonalého míchání. Produkty fotokatalytické redukce CO2 byly v plynné fázi methan, oxid uhelnatý a vodík, v kapalné fázi methanol. Průměr použité trubice měl u zvolených objemů kapalné fáze minimální vliv na výtěžky fotoredukce. U optimálního objemu, kdy byly eliminovány makrokinetické vlivy, nedocházelo k ponoření trubice a reakce probíhala v prostoru mezi dnem reaktoru a trubicí. K porovnání s původním, geometricky odlišným, reaktorem byly použity výsledky naměřené s trubicí 3,5 cm za stejných reakčních podmínek. Bylo zjištěno, že geometrie použitého reaktoru ovlivňuje účinnost fotokatalytické redukce oxidu uhličitého. Výtěžky redukce CO2 naměřené na novém reaktoru byly až 2 krát vyšší než na původním reaktoru. cs
dc.description.abstract Diploma paper is focused on photocatalytic reduction of carbon dioxide in presence of ZnS photocatalyst. The aim of the work was to put together an experimental device, to eliminate macrokinetic phenomena, to determine the dependence of CO2 photoreduction yields on volume of liquid phase for the three quartz glass tubes with different diameters and in the end to compare obtained experimental data with data from geometrically different reactor used in past. The photocatalytic reduction of carbon dioxide was performed in the stirred batch annular reactor with ZnS catalyst suspended in 0.2 M NaOH solution. Suspension was irradiated by an 8 W Hg lamp with wavelength of 254 nm which was placed into a tube from quartz glass. Supercritical-fluid grade CO2 was used as a reactant, which flowed into a reactor under pressure of 110 kPa. The optimum volume of liquid phase was determined experimentally for each tube to fulfill the condition of ideal mixing. Methane, carbon oxide and hydrogen were products of CO2 photocatalytic reduction in gas phase, methanol was product in liquid phase. Diameter of used tube had no influence on reduction yields because the tube wasn‘t submerged at optimum volume for which the macrokinetic phenomena was eliminated and reaction run in the space between the bottom of reactor and tube. The results of CO2 photocatalytic reduction obtained with tube diameter of 3.5 cm were compared with data from geometrically different reactor used in past under the same reaction conditions. It was found out that CO2 photocatalytic reduction is affected by geometry of the reactor. Results obtained in new reactor were twice higher than results from original reactor. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1904564 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject oxid uhličitý (CO2) cs
dc.subject fotokatalýza cs
dc.subject Fotoredukce cs
dc.subject sulfid zinečnatý (ZnS) cs
dc.subject carbon dioxide (CO2) en
dc.subject photocatalysis en
dc.subject Photoreduction en
dc.subject zinc sulphide (ZnS) en
dc.title Vliv makrokinetických jevů na rychlost fotokatalytické redukce oxidu uhličitého cs
dc.title.alternative Influence of macrokinetic phenomena on the rate of carbon dioxide photocatalytic reduction en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Čapek, Libor en
dc.date.accepted 2010-05-25 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů en
dc.contributor.consultant Obalová, Lucie en
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Chemické inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis REL0008_FMMI_N3909_2807T004_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
REL0008_FMMI_N3909_2807T004_2010.pdf 1.816Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics