Show simple item record

dc.contributor.advisorKupka, Jiříen
dc.contributor.authorVaculíková, Martinaen
dc.date.accessioned2010-09-29T17:17:44Z
dc.date.available2010-09-29T17:17:44Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82951
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá ekologicko-faunistickou charakteristikou vodních malakocenóz (Mollusca) hornické krajiny (Karviná - Doly). Její hlavní náplní bylo seznámit se s faktory, které ovlivňují výskyt vodních malakocenóz, bioindikačním významem měkkýšů a s metodami jejich sběru a determinace. V první části je popsána obecná charakteristika měkkýšů se zaměřením na vodní měkkýše a hlavní ekologické faktory ovlivňující složení vodních malakocenóz. V další části následuje popis přírodních poměrů zkoumané lokality, na který navazuje charakteristika bioty zkoumané lokality. V této části je uveden stručný výčet flóry a fauny zaměřený na vodní druhy. Práce pokračuje zpracováním a rozborem nalezených druhů vodních měkkýšů v řešené lokalitě. Celkem bylo nalezeno 10 druhů vodních měkkýšů. Převážně se jedná o běžně se vyskytující druhy. Velká část nalezených druhů patří mezi druhy nepůvodní. V závěru následuje srovnání s dřívějšími výzkumy a shrnutí výsledků nalezených druhů se stručným komentářem.cs
dc.description.abstractSubmitted work is dealing with ecological-faunistic characteristics of acquatic molluscan in mining landscape, Karvina – Doly. Primary objective of this bachelor work is to get familiarized with factors that influence the occurrence of aquatic molluscan, its bioindication significance with methods of its collections and determination. The first part of the work describes general characteristics of molluscans with the aim to acquatic molluscans. In the following part we can find description of nature in researched location, to which characteristics of bioty in researched area connects. In this part short specification of fauna and flora aimed at acquatic kinds is mentioned. This work continues with processing and analysis of found kinds of acquatic molluscan in mentioned location. Altogether was found 10 kinds of acquatic molluscan. Predominantly it consists of commonly present kinds. Major part of found kinds belong among derived kinds. In conclusion follows the comparison with earlier research and results‘ summary of found kinds with a short commentary.en
dc.format47 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2117317 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfaunistikacs
dc.subjectnepůvodní druhycs
dc.subjectantropogenní krajinacs
dc.subjectfaunologyen
dc.subjectderived kindsen
dc.subjectanthropogenic landscapeen
dc.titleEkologicko-faunistická charakteristika vodních malakocenóz (Mollusca) hornické krajiny (Karviná-Doly)cs
dc.title.alternativeEco-faunistical characteristic of freshwater molluscs (Mollusca) of mining landscape (Karviná-Doly)en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000764cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKašovská, Kamilaen
dc.date.accepted2010-06-04en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisVAC325_HGF_B2102_3904R005_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record