Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFečko, Peteren
dc.contributor.authorKašpárková, Alenaen
dc.date.accessioned2010-11-11T14:16:46Z
dc.date.available2010-11-11T14:16:46Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83405
dc.descriptionImport 11/11/2010cs
dc.description.abstractS potřebou a zájmem o čisté uhelné technologie souvisí nezbytný kontinuální výzkum a vývoj, což je úkol, který není možný bez porozumění principům úpravy a využití uhlí. Komputerizace a dostupnost stále lepšího vybavení je ohromující, ale flotace je stále procesem založeným na chemii povrchu, při kterém je často nutné použití lepších reagentů, lepší využití existujících činidel a optimalizace podmínek, za kterých flotační proces probíhá. Zatímco byly jemnozrnné podíly uhlí v minulosti považovány často za odpad, v dnešní době je potřeba zvážit environmentální a ekonomickou hodnotu tohoto produktu. Tato disertační práce se zabývá výzkumem nových flotačních činidel na bázi pyrolýzy pro flotaci černouhelných kalů. Požadavkem bylo, aby byla nová činidla zajímavá jak ekonomicky tak ekologicky. Surovinou pro výrobu nových flotačních činidel, splňujících oba požadavky, jsou zemědělské odpady z prvovýroby a dále to jsou různé druhy směsných odpadních plastů, pneumatiky a pryže, které lze pyrolyzovat spolu s černým uhlím. Cílem práce je buď nahrazení doposud používaného sběrače nebo snížení jeho spotřeby ve flotaci vhodnou kombinací s pyrolýzními oleji. Dalším cílem práce je získání vhodného prodejního černouhelného koncentrátu, ve kterém je obsah popela nižší než 10 %.cs
dc.description.abstractWith the interest and need for clean coal technologies, research and development is continuously required, a task impossible without understanding of coal beneficiation and utilisation principles. Computerisation and availability of better equipment is overwhelming, but flotation is still a surface chemistry based process in which what is frequently needed is the use of better reagents, better use of the existing collectors or optimisation of the conditions under which the process is carried out. While coal fines were in the past often discarded as tailings, the impact on the environment and the economic value of this product is currently taken into consideration. The dissertation deals with research in new pyrolysis based flotation agents for black-coal slurry flotation. The new collectors are required to be interesting both from the points of view of economy as well as ecology. The starting material for new flotation agent production, meeting both the requirements, are primary agricultural residues and next, various types of mixed waste plastic, tyres and waste rubber, which may be pyrolyzed with black coal. The objective of the dissertation was either substitution of a commonly applied collector or reduction of its consumption in flotation through a suitable combination with pyrolytic oils. Another objective was to obtain suitable marketable black-coal concentrate with ash content below 10 %. Keywords:en
dc.format75 l. : il.cs
dc.format.extent4659289 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodpadové směsné plastycs
dc.subjectodpady ze zemědělstvícs
dc.subjectpyrolýzní olejcs
dc.subjectodpadní pryžecs
dc.subjectpneumatikacs
dc.subjectflotacecs
dc.subjectčerné uhlícs
dc.subjectčernouhelný kalcs
dc.subjectpyrolýzacs
dc.subjectblack coalen
dc.subjectwaste rubberen
dc.subjecttyreen
dc.subjectmixed plastic wasteen
dc.subjectagricultural residuesen
dc.subjectpyrolytic oilen
dc.subjectpyrolysisen
dc.subjectblack-coal slurryen
dc.subjectflotationen
dc.titleAplikace pyrolýzních olejů ve flotaci uhlícs
dc.title.alternativeApplication of Pyrolytic Oils in Coal Flotationen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201100118cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-08-30en
dc.thesis.degree-namePh.D.en
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programInženýrská ekologiecs
dc.thesis.degree-branchOchrana životního prostředí v průmyslucs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSOC071_HGF_P3904_3904V012_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam