Aplikace pyrolýzních olejů ve flotaci uhlí

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83405

Show simple item record


dc.contributor.advisor Fečko, Peter en
dc.contributor.author Kašpárková, Alena en
dc.date.accessioned 2010-11-11T14:16:46Z
dc.date.available 2010-11-11T14:16:46Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83405
dc.description Import 11/11/2010 cs
dc.description.abstract S potřebou a zájmem o čisté uhelné technologie souvisí nezbytný kontinuální výzkum a vývoj, což je úkol, který není možný bez porozumění principům úpravy a využití uhlí. Komputerizace a dostupnost stále lepšího vybavení je ohromující, ale flotace je stále procesem založeným na chemii povrchu, při kterém je často nutné použití lepších reagentů, lepší využití existujících činidel a optimalizace podmínek, za kterých flotační proces probíhá. Zatímco byly jemnozrnné podíly uhlí v minulosti považovány často za odpad, v dnešní době je potřeba zvážit environmentální a ekonomickou hodnotu tohoto produktu. Tato disertační práce se zabývá výzkumem nových flotačních činidel na bázi pyrolýzy pro flotaci černouhelných kalů. Požadavkem bylo, aby byla nová činidla zajímavá jak ekonomicky tak ekologicky. Surovinou pro výrobu nových flotačních činidel, splňujících oba požadavky, jsou zemědělské odpady z prvovýroby a dále to jsou různé druhy směsných odpadních plastů, pneumatiky a pryže, které lze pyrolyzovat spolu s černým uhlím. Cílem práce je buď nahrazení doposud používaného sběrače nebo snížení jeho spotřeby ve flotaci vhodnou kombinací s pyrolýzními oleji. Dalším cílem práce je získání vhodného prodejního černouhelného koncentrátu, ve kterém je obsah popela nižší než 10 %. cs
dc.description.abstract With the interest and need for clean coal technologies, research and development is continuously required, a task impossible without understanding of coal beneficiation and utilisation principles. Computerisation and availability of better equipment is overwhelming, but flotation is still a surface chemistry based process in which what is frequently needed is the use of better reagents, better use of the existing collectors or optimisation of the conditions under which the process is carried out. While coal fines were in the past often discarded as tailings, the impact on the environment and the economic value of this product is currently taken into consideration. The dissertation deals with research in new pyrolysis based flotation agents for black-coal slurry flotation. The new collectors are required to be interesting both from the points of view of economy as well as ecology. The starting material for new flotation agent production, meeting both the requirements, are primary agricultural residues and next, various types of mixed waste plastic, tyres and waste rubber, which may be pyrolyzed with black coal. The objective of the dissertation was either substitution of a commonly applied collector or reduction of its consumption in flotation through a suitable combination with pyrolytic oils. Another objective was to obtain suitable marketable black-coal concentrate with ash content below 10 %. Keywords: en
dc.format 75 l. : il. cs
dc.format.extent 4659289 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject pyrolýzní olej cs
dc.subject flotace cs
dc.subject černé uhlí cs
dc.subject černouhelný kal cs
dc.subject pyrolýza cs
dc.subject odpady ze zemědělství cs
dc.subject odpadové směsné plasty cs
dc.subject pneumatika cs
dc.subject odpadní pryže cs
dc.subject agricultural residues en
dc.subject waste rubber en
dc.subject tyre en
dc.subject pyrolysis en
dc.subject pyrolytic oil en
dc.subject mixed plastic waste en
dc.subject flotation en
dc.subject black coal en
dc.subject black-coal slurry en
dc.title Aplikace pyrolýzních olejů ve flotaci uhlí cs
dc.title.alternative Application of Pyrolytic Oils in Coal Flotation en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201100118 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2010-08-30 en
dc.thesis.degree-name Ph.D. en
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství en
dc.thesis.degree-program Inženýrská ekologie cs
dc.thesis.degree-branch Ochrana životního prostředí v průmyslu cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis SOC071_HGF_P3904_3904V012_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SOC071_HGF_P3904_3904V012_2010.pdf 4.443Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics