Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHótová, Renátaen
dc.contributor.authorWala, Aleksanderen
dc.date.accessioned2011-02-07T09:36:14Z
dc.date.available2011-02-07T09:36:14Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84138
dc.descriptionImport 07/02/2011cs
dc.description.abstractThe main aim of this doctorial work was to give an overall view of the issue of taxation of income derived from sources on Polish territory by non-residents and by residents outside Polish territory. Besides the stated goal, a further point was to show the main faults in Polish legislature with respect to foreign investors. At the start of the work, there is a summary of the aims and goals of the work and it briefly touches on an overview of the individual chapters. The second chapter of the work covers the genesis of the tax issue in international relations, where, amongst others, is put forward the OECD sample agreement according to which the Republic of Poland signs contracts for the prevention of double taxation with the majority of countries. The following chapter is dedicated to forms foreign subjects do business in the Republic of Poland and briefly, touches an overview of the forms of business these people do. Determining the tax domicile is very important for taxing the income of non-residents. The fourth chapter deals with the tax domicile of physical and corporate entities. The key chapter of the work is the fifth chapter, where taxation of the income of both residents and non-residents is dealt with. In this chapter, the issue of taxing income derived from sources on Polish territory of non-residents, either from direct or from indirect trade, both for physical and corporate entities and of incomes of residents derived from sources outside Polish territory; an analysis of this taxation as well as the use of various methods of taxation is carried out. In conclusion, a synopsis of the work is given, covering the issue of taxation of income in relation to foreign countries and showing the main flaws in this area within the framework of the Republic of Poland.en
dc.description.abstractHlavním záměrem disertační práce bylo zpřehlednit a dát ucelený pohled na problematiku zdaňování příjmů nerezidentů dosahovaných ze zdrojů na území Polska a rezidentů dosahovaných mimo území Polska. Mimo výše uvedeného cíle, dalším cílem bylo poukázat na hlavní nedostatky polské daňové legislativy ve vztahu k zahraničním investorům. V úvodu práce je shrnutí cílů a záměrů práce a nastíněn přehled jednotlivých kapitol. Druhá kapitola práce se týká geneze daňové problematiky v mezinárodních vztazích, kde je mimo jiné uvedena vzorová smlouva OECD podle níž Polska republika uzavírá smlouvy o zamezení dvojího zdanění s převážnou většinou zemí. Následující kapitola je věnována formám podnikání zahraničních osob v Polské republice, kde je především nastíněn ucelený pohled na formy podnikání těchto osob. Velmi důležité pro zdaňování příjmů nerezidentů je určení daňového domicilu, o kterém pojednává čtvrtá kapitola této práce. Tato kapitola je zaměřena na daňový domicil fyzických i právnických osob. Stěžejní kapitolou práce je pátá kapitola, která se zabývá jak zdaňováním příjmů nerezidentů, tak rezidentů. V této kapitole je zmapována problematika zdanění příjmů nerezdintů dosahových na území Polska, ať už z přímého či nepřímého podnikání, a to jak fyzických, tak právnických osob a příjmů rezidentů dosahovaných mimo území Polska, kde je provedena analýza tohoto zdanění při použití různých metod. V závěru je uvedeno shrnutí cíle práce, nastíněna problematika zdaňování příjmů ve vztahu k zahraničí a poukázáno na hlavní nedostatky v této oblasti v rámci Polské republiky.cs
dc.format107 l. : il.cs
dc.format.extent564568 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectthe genesis of the tax issue in international relationsen
dc.subjectOECDen
dc.subjectforms foreign subjects do business in the Republic of Polanden
dc.subjectthe tax domicileen
dc.subjectgeneze daňové problematiky v mezinárodních vztazíchcs
dc.subjectOECDcs
dc.subjectformy podnikání zahraničních osob v Polské republicecs
dc.subjectdaňový domicilcs
dc.titleTaxing Incomes Derived from Economic Activity of Residents and Non-Residents Within The Territory of The Republic of Polanden
dc.title.alternativeZdaňování příjmů rezidentů a nerezidentů dosahovaných hospodářskou činností na území Polské republikycs
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201100010cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePolách, Jiříen
dc.contributor.refereeVozňáková, Ivetaen
dc.contributor.refereeWszolek, Jolantaen
dc.date.accepted2010-12-17en
dc.thesis.degree-namePh.D.en
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiien
dc.thesis.degree-programŘízení průmyslových systémůcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisWAL0015_FMMI_P3925_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam