Assessment of susceptibility of coal to spontaneous combustion in OKR

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84244

Show simple item record


dc.contributor.author Zubíček, Václav
dc.date.accessioned 2011-02-11T07:19:20Z
dc.date.available 2011-02-11T07:19:20Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 4, p. 1-9 : ill. en
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84244
dc.description.abstract Spontaneous combustion of coal mass represents a considerable health hazard of workers and endangering mining operations, which is often connected with a failure of coal mining and costs of endogenous fire suppression. Prompt recognition of spontaneous combustion plays a very important role in deep working coal seams prone to spontaneous combustion. The susceptibility of coal to a spontaneously combustible process is considered as a feature of coal mass that can be specified by a laboratory test. Since seventies of the last century in OKR (Ostrava-Karvina Coal Field) methods according to the author Olpinski and the oxidation method under adiabatic conditions have already been used to verify the tendency of coal to spontaneous combustion. Later the method of pulse calorimetry and the CPT (Crossing Point Temperature) method were used for the OKR coal. Experimentally the method according to the author Veselovskij was verified. The presented paper describes the objective methods, their technical performance and criteria of assessment of susceptibility of coal to spontaneous combustion. en
dc.format.extent 690421 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2008/LIV-2008-4-1-9.pdf en
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.subject spontaneous combustion en
dc.subject spontaneous heating en
dc.subject susceptibility of coal to spontaneous heating en
dc.subject endogenous fire en
dc.title Assessment of susceptibility of coal to spontaneous combustion in OKR en
dc.title.alternative Ověřování náchylnosti uhlí k samovznícení v OKR en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Samovznícení uhelné hmoty představuje značné riziko spojené s ohroţením zdraví pracovníků a důlního provozu, coţ je často spojeno s výpadkem těţby a s náklady na likvidaci endogenního poţárů. Včasné rozpoznání samovznícení má velice důleţitou roli v hlubinném dobývání uhelných slojí náchylných k samovznícení. Náchylnost uhlí k samovzněcovacímu procesu je povaţována za vlastnost uhelné hmoty, kterou lze stanovit laboratorní zkouškou. V OKR jsou jiţ od sedmdesátých let minulého století pouţívány pro ověřování náchylnosti uhlí k samovznícení metoda podle autora Olpinského a metoda oxidace za adiabatických podmínek. Později byla pro uhlí OKR ověřena metoda pulsní kalorimetrie a průsečíková metoda CPT (Crossing Point Temperature). Experimentálně byla ověřena metoda podle autora Veselovského. Předloţený článek popisuje předmětné metody, jejich technické provedení a stupnice hodnocení náchylnosti uhlí k samovznícení. en
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2008-54-4-01-zubicek.pdf 674.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics