Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorZubíček, Václav
dc.date.accessioned2011-02-11T07:19:20Z
dc.date.available2011-02-11T07:19:20Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 4, p. 1-9 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84244
dc.description.abstractSpontaneous combustion of coal mass represents a considerable health hazard of workers and endangering mining operations, which is often connected with a failure of coal mining and costs of endogenous fire suppression. Prompt recognition of spontaneous combustion plays a very important role in deep working coal seams prone to spontaneous combustion. The susceptibility of coal to a spontaneously combustible process is considered as a feature of coal mass that can be specified by a laboratory test. Since seventies of the last century in OKR (Ostrava-Karvina Coal Field) methods according to the author Olpinski and the oxidation method under adiabatic conditions have already been used to verify the tendency of coal to spontaneous combustion. Later the method of pulse calorimetry and the CPT (Crossing Point Temperature) method were used for the OKR coal. Experimentally the method according to the author Veselovskij was verified. The presented paper describes the objective methods, their technical performance and criteria of assessment of susceptibility of coal to spontaneous combustion.en
dc.format.extent690421 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2008/LIV-2008-4-1-9.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectspontaneous combustionen
dc.subjectspontaneous heatingen
dc.subjectsusceptibility of coal to spontaneous heatingen
dc.subjectendogenous fireen
dc.titleAssessment of susceptibility of coal to spontaneous combustion in OKRen
dc.title.alternativeOvěřování náchylnosti uhlí k samovznícení v OKRen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enSamovznícení uhelné hmoty představuje značné riziko spojené s ohroţením zdraví pracovníků a důlního provozu, coţ je často spojeno s výpadkem těţby a s náklady na likvidaci endogenního poţárů. Včasné rozpoznání samovznícení má velice důleţitou roli v hlubinném dobývání uhelných slojí náchylných k samovznícení. Náchylnost uhlí k samovzněcovacímu procesu je povaţována za vlastnost uhelné hmoty, kterou lze stanovit laboratorní zkouškou. V OKR jsou jiţ od sedmdesátých let minulého století pouţívány pro ověřování náchylnosti uhlí k samovznícení metoda podle autora Olpinského a metoda oxidace za adiabatických podmínek. Později byla pro uhlí OKR ověřena metoda pulsní kalorimetrie a průsečíková metoda CPT (Crossing Point Temperature). Experimentálně byla ověřena metoda podle autora Veselovského. Předloţený článek popisuje předmětné metody, jejich technické provedení a stupnice hodnocení náchylnosti uhlí k samovznícení.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2008, vol. 54 [20]
  • OpenAIRE [2297]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam