Show simple item record

dc.contributor.advisorLabodová, Alenacs
dc.contributor.authorMorávková, Stanislavacs
dc.date.accessioned2011-06-30T20:38:01Z
dc.date.available2011-06-30T20:38:01Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86453
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV předložené práci je zpracována obnova nevyužívaného území areálu Dolu Jan Šverma. V první části práce je zpracováno kompletní seznámení s lokalitou. Následuje podrobná analýza rizik a stávající dopady na životní prostředí, kde jsou rozepsány kontaminace podzemní vody, zemin a půdního vzduchu. V další části práce je vyhotoveno možné řešení využití území dle územního plánu. V předložené práci jsou uvedeny možné vlivy hornické činnosti na životní prostředí, dále je popsán význam rekultivace, a co je cílem všech rekultivačních prací. Jakými způsoby lze následky vyvolané hornickou činností zahlazovat a jak tyto negativní účinky na přírodu se dají vyřešit a poškozené území obnovit. V závěru práce je navrhnuta rekultivace území a možné využití areálu Dolu Jan Šverma v následujících letech s přiloženou fotodokumentací.cs
dc.description.abstractThis thesis is processed renovation of unused landscape Dul Jan Sverma. In first part is described familiarization with area. Then detail analysis of hazards and impact to environmental follow with description of groundwater, soils and soil air contaminations. In next part is suggested possible solution of area usage by development plan. In thesis is also described possible influence of mining to environment, meaning of landscape recultivation and what is goal of all recultivation works. How is possible eliminate mining’s consequences and negative effects on the nature. In resume of thesis is designed landscape recultivation and possible usage of Dul Jan Sverma in next years.en
dc.format66 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent8669130 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrekultivacecs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectúzemní pláncs
dc.subjectrecultivationen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectanalysis risksen
dc.subjectregional planningen
dc.titleObnova nevyužívaného územícs
dc.title.alternativeRestoration of Abandoned Areaen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100562cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKašovská, Kamilacs
dc.date.accepted2011-06-08cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisMOR183_HGF_N2102_3904T005_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record