Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorUnucka, Jancs
dc.contributor.authorZábranská, Alicecs
dc.date.accessioned2011-06-30T22:37:46Z
dc.date.available2011-06-30T22:37:46Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86689
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractVe své bakalářské práci jsem se zabývala Krkonošským národním parkem, jeho významem pro širokou veřejnost a ochranou přírody. V úvodu se věnuji charakteristikou a popisem Krkonoš, tedy okolí, kde se Krkonošský národní park nachází. Neméně důleţitou součástí je také seznámení s typy ochrany, které platí pro území Národního parku. Rovněţ jsem se snaţila poukázat na přírodní hodnoty a unikátní flóru a faunu. Zaměřila jsem se také na historii ochrany přírody a Národního parku, která s parkem s určitostí souvisí. Neopomněla jsem na vyuţívání Národního parku turisty různými typy rekreace. Cílem mé bakalářské práce je vysvětlit hlavní úkoly a poslání národního parku.cs
dc.description.abstractIn my bachelor thesis I concentrated on Krkonoše national park, its importance for a broad community and protection of nature. At the beginning I pay to characteristic and characterization of Krkonoše, surroundings of a place where the Krnap is situated. No less important part is also identification with types of protection, which are valid for the National park territory. I tried to point out to natural significances and unique flora and fauna too. I concentrated on history of protection of nature and NP, which is surely connected with a park as well. I did not leave out of consideration the importance of National park for tourists who enjoy various types of recreation. The aim of my bachelor thesis is to explain main objectives and a commission of a national park.en
dc.format45 l. : il.cs
dc.format.extent2231820 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKrkonoše, národní park, ochrana, příroda, turismus, rekreacecs
dc.subjectKrkonoše, national park, protection, nature, tourism, recreationen
dc.titleKRNAP - význam z hlediska ochrany přírody a turismucs
dc.title.alternativeKrkonoše National Parc from Nature Conservation and Tourism Point of Viewen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100488cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHořínková, Michaelacs
dc.date.accepted2011-06-09cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeovědní a montánní turismuscs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisZAB082_HGF_B2110_2101R004_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam