Show simple item record

dc.contributor.advisorDamec, Jaroslavcs
dc.contributor.authorPavlů, Ivancs
dc.date.accessioned2011-07-01T14:20:40Z
dc.date.available2011-07-01T14:20:40Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88547
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou iniciace výbušné směsi horkými povrchy. Skládá se ze dvou hlavních částí. První část obsahuje zejména teoretický rozbor problematiky výbušných reakcí a procesu iniciace výbušných směsí horkým povrchem. Druhá část se týká experimentálního stanovování vlivu velikosti horkého povrchu na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem a následnému zkoumání vlivu velikosti energie pouţitých velikostí horkého povrchů na proces iniciace. Kromě toho práce obsahuje poznatky z měření teploty ţhavených vodičů. Výsledky práce je v praxi moţno pouţít jako podklad při stanovování bezpečnostních opatření v průmyslu a jiných odvětvích, kde se pracuje s výbušnou atmosférou. Můţe rovněţ slouţit jako podklad při hledání optimálních druhů iniciačních zdrojů pro experimentální stanovování technicko-bezpečnostních parametrů hořlavých plynů.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the ignition of an explosive mixture by hot surfaces. It consists of two main parts. The first part includes mainly the theoretical analysis of explosive reaction and ignition process by hot surfaces. The second part concerns the experimental determination of the influence of hot surface area size on explosion range of methane-air mixture and subsequent investigation of the energy size effect of used sizes of the hot surface on ignition process. In addition the work includes determination of temperature of used wires. Results of work can be used as a basis for determining the safety measures in industry and other branches where is used an explosive atmosphere. It can also serve as a basis for finding the optimum type of ignition source for the experimental determination of safety characteristics of flammable gases.en
dc.format67, [9] l. : il.cs
dc.format.extent2996696 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthorký povrchcs
dc.subjectiniciacecs
dc.subjectrozsah výbušnostics
dc.subjectmetancs
dc.subjectenergiecs
dc.subjectteplota vznícenícs
dc.subjecthorký povrchen
dc.subjectiniciaceen
dc.subjectrozsah výbušnostien
dc.subjectmetanen
dc.subjectenergieen
dc.subjectteplota vzníceníen
dc.titleZkoumání vlivu velikosti horkého povrchu na proces iniciace metanovzduchové směsi.cs
dc.title.alternativeExamination of the Influence of Hot Surface Area on the Process of Methane-Air Mixture Initiationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101003cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠimandl, Ladislavcs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.contributor.consultantBebčák, Alešcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPAV503_FBI_N3908_3908T006_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record