Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFilipová, Lenkacs
dc.contributor.authorBielesch, Marekcs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:08:30Z
dc.date.available2011-10-19T07:08:30Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89270
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractTématem diplomové práce je analýza současné finanční a hospodářské krize, příčiny vzniku a její následky. Cílem diplomové práce je analýza a rozbor skutečných příčin vzniku současné finanční a hospodářské krize, jejich dopadů, přijatých opatření a východisek k omezení budoucích rizik. Jen za předpokladu správného definování skutečných příčin současných problémů lze navrhnout řešení, která povedou k nápravě. První a poslední kapitola představuje úvod, respektive závěr. Druhá kapitola je zaměřena na teoretická východiska hospodářských krizí. Definování finančních krizí, jejich rozdělení dle typu, rozbor příčin a indikátorů vedoucích k vzniku krize a rovněž dopady a náklady související s krizí. Třetí kapitola je již věnována současné finanční krizi, konkrétně je to analýza a rozbor hlavních příčin, které vedly k vzniku současné krize. Poslední kapitola diplomové práce je zaměřena na rozbor dopadů a reakcí hospodářsko-politických autorit spojených s jejím řešením. Jak se finanční krize přenesla ze Spojených států dále do světa, dopady v USA, jak zasáhla evropský kontinent, zejména Českou republiku a její ekonomiku. V neposlední řadě také zhodnocení návrhů a opatření k omezení budoucích rizik vzniku finančních krizí.cs
dc.description.abstractTheme of this thesis is the analysis of the current financial and economic crisis, its causes and consequences. The aim of this thesis is analysis and dissection of the actual causes of the current financial and economic crisis, effects of the crisis, the impact of measures taken to reduce background and future risks. Only provided the correct definition of the real causes of the current problems can propose solutions that will remedy the situation. The first and last chapter is an introduction or conclusion. The second chapter focuses on the theoretical background of economic crisis. Defining the financial crisis, the breakdown by type of indicators and analysis of the causes leading to the emergence of crises and the impact and costs associated with the crisis. The third chapter is devoted to the current financial crisis, in particular, is an analysis and dissection of the causes that led to the emergence of the current crisis. The last chapter of the thesis is focused on the analysis of impacts and responses to economic and political authority associated with the solution. As the financial crisis has transferred from the United States as a Word, impact in the U.S., both hit the European continent, notably the Czech Republic and its economy. Last but not least, the evaluation of proposals and measures to reduce future risks of financial crises.en
dc.format.extent2360498 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsvětová finanční krizecs
dc.subjectpříčiny vzniku krizecs
dc.subjectsubprime hypotékacs
dc.subjectsekuritizacecs
dc.subjectCDOcs
dc.subjectnásledkycs
dc.subjectreakce hospodářsko-politických autoritcs
dc.subjectdopady krizecs
dc.subjectopatření a řešení finanční krizecs
dc.subjectglobal financial crisisen
dc.subjectcauses of crisisen
dc.subjectsubprime mortgagesen
dc.subjectsecuritizationen
dc.subjectCDOsen
dc.subjectconsequencesen
dc.subjectreactions to economic and political authoritiesen
dc.subjectimpacts of the crisisen
dc.subjectmeasures and financial crisisen
dc.titleAnalýza současné finanční a hospodářské krize, příčiny vzniku a následkycs
dc.title.alternativeAnalysis of the Current Financial and Economic Crisis; Its Causes and Consequencesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKotlán, Igorcs
dc.date.accepted2011-09-06cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskács
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisBIE053_EKF_N6202_6202T027_00_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam