Analýza současné finanční a hospodářské krize, příčiny vzniku a následky

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89270

Show simple item record


dc.contributor.advisor Filipová, Lenka cs
dc.contributor.author Bielesch, Marek cs
dc.date.accessioned 2011-10-19T07:08:30Z
dc.date.available 2011-10-19T07:08:30Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89270
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 19/10/2011 cs
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je analýza současné finanční a hospodářské krize, příčiny vzniku a její následky. Cílem diplomové práce je analýza a rozbor skutečných příčin vzniku současné finanční a hospodářské krize, jejich dopadů, přijatých opatření a východisek k omezení budoucích rizik. Jen za předpokladu správného definování skutečných příčin současných problémů lze navrhnout řešení, která povedou k nápravě. První a poslední kapitola představuje úvod, respektive závěr. Druhá kapitola je zaměřena na teoretická východiska hospodářských krizí. Definování finančních krizí, jejich rozdělení dle typu, rozbor příčin a indikátorů vedoucích k vzniku krize a rovněž dopady a náklady související s krizí. Třetí kapitola je již věnována současné finanční krizi, konkrétně je to analýza a rozbor hlavních příčin, které vedly k vzniku současné krize. Poslední kapitola diplomové práce je zaměřena na rozbor dopadů a reakcí hospodářsko-politických autorit spojených s jejím řešením. Jak se finanční krize přenesla ze Spojených států dále do světa, dopady v USA, jak zasáhla evropský kontinent, zejména Českou republiku a její ekonomiku. V neposlední řadě také zhodnocení návrhů a opatření k omezení budoucích rizik vzniku finančních krizí. cs
dc.description.abstract Theme of this thesis is the analysis of the current financial and economic crisis, its causes and consequences. The aim of this thesis is analysis and dissection of the actual causes of the current financial and economic crisis, effects of the crisis, the impact of measures taken to reduce background and future risks. Only provided the correct definition of the real causes of the current problems can propose solutions that will remedy the situation. The first and last chapter is an introduction or conclusion. The second chapter focuses on the theoretical background of economic crisis. Defining the financial crisis, the breakdown by type of indicators and analysis of the causes leading to the emergence of crises and the impact and costs associated with the crisis. The third chapter is devoted to the current financial crisis, in particular, is an analysis and dissection of the causes that led to the emergence of the current crisis. The last chapter of the thesis is focused on the analysis of impacts and responses to economic and political authority associated with the solution. As the financial crisis has transferred from the United States as a Word, impact in the U.S., both hit the European continent, notably the Czech Republic and its economy. Last but not least, the evaluation of proposals and measures to reduce future risks of financial crises. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2360498 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject světová finanční krize cs
dc.subject příčiny vzniku krize cs
dc.subject subprime hypotéka cs
dc.subject sekuritizace cs
dc.subject CDO cs
dc.subject následky cs
dc.subject reakce hospodářsko-politických autorit cs
dc.subject dopady krize cs
dc.subject opatření a řešení finanční krize cs
dc.subject global financial crisis en
dc.subject causes of crisis en
dc.subject subprime mortgages en
dc.subject securitization en
dc.subject CDOs en
dc.subject consequences en
dc.subject reactions to economic and political authorities en
dc.subject impacts of the crisis en
dc.subject measures and financial crisis en
dc.title Analýza současné finanční a hospodářské krize, příčiny vzniku a následky cs
dc.title.alternative Analysis of the Current Financial and Economic Crisis; Its Causes and Consequences en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kotlán, Igor cs
dc.date.accepted 2011-09-06 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 156 - Katedra národohospodářská cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Národní hospodářství cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis BIE053_EKF_N6202_6202T027_00_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BIE053_EKF_N6202_6202T027_00_2011.pdf 2.251Mb PDF View/Open
BIE053_EKF_N6202_6202T027_00_2011_zadani.pdf 339.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics