Analýza systému eLogika

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89507

Show simple item record


dc.contributor.advisor Menšík, Marek cs
dc.contributor.author Loskot, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2011-10-19T07:10:11Z
dc.date.available 2011-10-19T07:10:11Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89507
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 19/10/2011 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje postupy a předkládá výsledky dvou hlavních témat zadání. Prvním z nich je sběr požadavků a jejich analýza pro aplikaci e-learningového systému vysokých škol, jakožto komplexního systému funkcí pro řízení výuky, které ulehčí výuku studentům, zrychlí a zefektivní práci kantorům. Práce zevrubně popisuje druhy e-learningu a vlastní zkušenost s e-learningem na VŠB-TU Ostrava. Dále popisuje a shrnuje hrubé srovnání základních metodik, používaných při sběru požadavků a analýze budoucího softwarového díla. Pomocí vybrané metodiky unifikovaného procesu je pak čtenář seznámen s praktickým nasazením této metodiky do procesu vývoje softwaru a jeho finálními výsledky. Čtenáři jsou popsány jednotlivé aktivity metodiky a představeny konkrétní výstupy jednotlivých použitých procesů. Dále je čtenář proveden rozebranými požadavky, analýzou nashromážděných požadavků a poznatků, jejíž výstup sloužil jako podklad pro další zpracování v jiné diplomové práci. V druhé časti práce je čtenář seznámen s jednou z navrhovaných komponent vyvíjeného systému - obrazově-rozpoznávacím modulem pro automatické vyhodnocováni tištěných testů. Jsou představeny a popsány podobné funkční přístupy a nástroje, řešící tuto problematiku. Dále je rozebráno, navrhnuto a implementováno vlastní řešení, které je popsáno od procesu používání tištěných testů, přes proces rozpoznávání až po finální import informací zpět do e-learningového systému. Také jsou čtenáři k dispozici výsledky, dosažené při praktickém testování a používání této komponenty v reálném provozu. Součástí práce je také zpracovaný uživatelský manuál k celému systému a komponentě. cs
dc.description.abstract This thesis describes procedures and results of two principal topics of the task. The first one is a collection of requirements and its analysis for an university e-learning application system as well as a complex system of functions for a school system management which will make studying easier for students, and also will make teacher´s work faster and more effective. The thesis describes the types of e-learning in detail and authors´ experiences of e-learning at VŠB-TU Ostrava as well. Futhermore it describes and summarizes a comparison of basic methods used during the gathering of requirements and the analysis of the future software project. A reader will get acquainted with a practical use of this methodology in the process of this software development with a chosen unification methodology of the process. The particular activities of methodology and concrete procedure outputs are presented there as well as analysed gathered requirements and findings whose output served as a basis for a processing in another thesis. In the second part of the thesis a reader gets acquainted with one of the planned components of the developed system which is a scanning modul for an automatic evaluation of printed paper-based tests. The functional approach and tools dealing with this issues are presented there as well. A proper solution is analysed, projected and implemented which is described from the use of printed tests and its identification to final import of information back to the e-learning system. The reached results of the practical tests and using this component in real operation are presented too. A user´s manual of the whole system and the component is a part of this thesis. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 9296094 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject analýza cs
dc.subject e-learning cs
dc.subject manuál cs
dc.subject metodika cs
dc.subject požadavky cs
dc.subject rozpoznávání cs
dc.subject sekvenční diagram cs
dc.subject systém cs
dc.subject tištěný test cs
dc.subject transformace cs
dc.subject třídní diagram cs
dc.subject UML2 cs
dc.subject unifikovaný proces cs
dc.subject analysis en
dc.subject e-learning en
dc.subject manual en
dc.subject methodology en
dc.subject requirements en
dc.subject identification en
dc.subject sequence diagram en
dc.subject system en
dc.subject printed test en
dc.subject transformation en
dc.subject class diagram en
dc.subject UML2 en
dc.subject unified process en
dc.title Analýza systému eLogika cs
dc.title.alternative Analysis of the eLogica System en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kožusznik, Jan cs
dc.date.accepted 2011-08-16 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis LOS038_FEI_N2647_2612T025_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LOS038_FEI_N2647_2612T025_2011.pdf 8.865Mb PDF View/Open
LOS038_FEI_N2647_2612T025_2011_zadani.pdf 512.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics