Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMenšík, Marekcs
dc.contributor.authorLoskot, Tomášcs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:10:11Z
dc.date.available2011-10-19T07:10:11Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89507
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje postupy a předkládá výsledky dvou hlavních témat zadání. Prvním z nich je sběr požadavků a jejich analýza pro aplikaci e-learningového systému vysokých škol, jakožto komplexního systému funkcí pro řízení výuky, které ulehčí výuku studentům, zrychlí a zefektivní práci kantorům. Práce zevrubně popisuje druhy e-learningu a vlastní zkušenost s e-learningem na VŠB-TU Ostrava. Dále popisuje a shrnuje hrubé srovnání základních metodik, používaných při sběru požadavků a analýze budoucího softwarového díla. Pomocí vybrané metodiky unifikovaného procesu je pak čtenář seznámen s praktickým nasazením této metodiky do procesu vývoje softwaru a jeho finálními výsledky. Čtenáři jsou popsány jednotlivé aktivity metodiky a představeny konkrétní výstupy jednotlivých použitých procesů. Dále je čtenář proveden rozebranými požadavky, analýzou nashromážděných požadavků a poznatků, jejíž výstup sloužil jako podklad pro další zpracování v jiné diplomové práci. V druhé časti práce je čtenář seznámen s jednou z navrhovaných komponent vyvíjeného systému - obrazově-rozpoznávacím modulem pro automatické vyhodnocováni tištěných testů. Jsou představeny a popsány podobné funkční přístupy a nástroje, řešící tuto problematiku. Dále je rozebráno, navrhnuto a implementováno vlastní řešení, které je popsáno od procesu používání tištěných testů, přes proces rozpoznávání až po finální import informací zpět do e-learningového systému. Také jsou čtenáři k dispozici výsledky, dosažené při praktickém testování a používání této komponenty v reálném provozu. Součástí práce je také zpracovaný uživatelský manuál k celému systému a komponentě.cs
dc.description.abstractThis thesis describes procedures and results of two principal topics of the task. The first one is a collection of requirements and its analysis for an university e-learning application system as well as a complex system of functions for a school system management which will make studying easier for students, and also will make teacher´s work faster and more effective. The thesis describes the types of e-learning in detail and authors´ experiences of e-learning at VŠB-TU Ostrava as well. Futhermore it describes and summarizes a comparison of basic methods used during the gathering of requirements and the analysis of the future software project. A reader will get acquainted with a practical use of this methodology in the process of this software development with a chosen unification methodology of the process. The particular activities of methodology and concrete procedure outputs are presented there as well as analysed gathered requirements and findings whose output served as a basis for a processing in another thesis. In the second part of the thesis a reader gets acquainted with one of the planned components of the developed system which is a scanning modul for an automatic evaluation of printed paper-based tests. The functional approach and tools dealing with this issues are presented there as well. A proper solution is analysed, projected and implemented which is described from the use of printed tests and its identification to final import of information back to the e-learning system. The reached results of the practical tests and using this component in real operation are presented too. A user´s manual of the whole system and the component is a part of this thesis.en
dc.format.extent9296094 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjecte-learningcs
dc.subjectmanuálcs
dc.subjectmetodikacs
dc.subjectpožadavkycs
dc.subjectrozpoznávánícs
dc.subjectsekvenční diagramcs
dc.subjectsystémcs
dc.subjecttištěný testcs
dc.subjecttransformacecs
dc.subjecttřídní diagramcs
dc.subjectUML2cs
dc.subjectunifikovaný procescs
dc.subjectanalysisen
dc.subjecte-learningen
dc.subjectmanualen
dc.subjectmethodologyen
dc.subjectrequirementsen
dc.subjectidentificationen
dc.subjectsequence diagramen
dc.subjectsystemen
dc.subjectprinted testen
dc.subjecttransformationen
dc.subjectclass diagramen
dc.subjectUML2en
dc.subjectunified processen
dc.titleAnalýza systému eLogikacs
dc.title.alternativeAnalysis of the eLogica Systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKožusznik, Jancs
dc.date.accepted2011-08-16cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisLOS038_FEI_N2647_2612T025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam