Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKuda, Františekcs
dc.contributor.authorFerko, Martincs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:26:42Z
dc.date.available2011-10-19T07:26:42Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89661
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractDoktorská disertační práce nabízí pohled na problematiku rozdílů fyzické dostupnosti bydlení V Moravskoslezském kraji z hlediska komparací ukazatelů bytové výstavby a hledá nerovnoměrnosti v rozdělení hodnot těchto atributů. Tento pohled mapuje stav a vývoj bytové problematiky v posledních letech (období 2001-2009). Předložená práce je založena na podkladech výzkumného projektu MMR ČR WD 05-07-3 „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“. Cílem předložené práce je definování indikátorů rozdílů nebo disparit v oblasti fyzické dostupnosti bydlení dle popsané metodiky a tvorba analytického nástroje, který tyto indikátory generuje. Metodika je aplikována na území Moravskoslezského kraje, který je dále dělen na menší územní celky, tj. správní obvody obcí s rozšířenou působností. Předložená práce nabízí novou analytickou metodu hledání rozdílů v datech, tj. porovnávání shodnosti výběrů dat časových řad, tzv. index distinktivity. Tato metoda je implementována do softwarové aplikace „Disparitér“, která je součástí řešení tématu. Součástí analýz je také jednoduchý model sledování trendů vybraných ukazatelů v čase a predikce směru těchto trendů za stávajících podmínek. Cílovou skupinou řešení předložené práce je odborná veřejnost z oblasti bytové problematiky. Výsledky mohou poskytnout sumarizaci rozdílností v bytovém fondu Moravskoslezského kraje a mohou iniciovat postupy k řešení této problematiky.cs
dc.description.abstractThis thesis provides an overview of the differences of physical availability of housing in The Moravian-Silesian Region in terms of comparisons of housing indicators and looking for an inequality in the distribution of values of these attributes. This view maps the situation of housing development in recent years (period 2001-2009). The project is based on the research WD 05-07-3 " Regional disparities in availability and affordability of housing, their socio-economic consequences and tools directed to increase availability and affordability of housing and decrease the regional disparities“. The objective of this project is to define indicators of differences in the physical availability of housing according to the described methodology and creation of analytical tools to generate these indicators. The methodology is applied on the Region, which is further divided into smaller territorial units, ie administrative districts of municipalities with extended competence. This project offers a new analytical method for finding data distinctions, ie comparing similarity of time series data selection. This method introduces the index of distinction. This method is implemented in a software application "The Disparitier", which is part of this thesis. The analysis provides a simple model of the trends of selected indicators over time and predicting the direction of these trends in the future. The target group of solutions of this thesis are professionals in the discipline of public housing issues. The results may provide a summarization of the differences of housing availability and the results may initiate procedures to address this issue.en
dc.format230 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent5097077 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdisparity, bydlenícs
dc.subjectdisparity, housingen
dc.titleMikroregionální disparity Moravskoslezského kraje ve fyzické dostupnosti bydlenícs
dc.title.alternativeMicro-regional Disparities of Physical Availability of Housing in Moravian-Silesian Regionen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201101560cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMareček, Jancs
dc.contributor.refereeDlask, Petrcs
dc.contributor.refereeSzryba, Zdeněkcs
dc.date.accepted2011-06-23cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department222 - Katedra městského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské inženýrství a stavitelstvícs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisFER031_FAST_P3607_3607V012_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam