Mikroregionální disparity Moravskoslezského kraje ve fyzické dostupnosti bydlení

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89661

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kuda, František cs
dc.contributor.author Ferko, Martin cs
dc.date.accessioned 2011-10-19T07:26:42Z
dc.date.available 2011-10-19T07:26:42Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89661
dc.description Import 19/10/2011 cs
dc.description.abstract Doktorská disertační práce nabízí pohled na problematiku rozdílů fyzické dostupnosti bydlení V Moravskoslezském kraji z hlediska komparací ukazatelů bytové výstavby a hledá nerovnoměrnosti v rozdělení hodnot těchto atributů. Tento pohled mapuje stav a vývoj bytové problematiky v posledních letech (období 2001-2009). Předložená práce je založena na podkladech výzkumného projektu MMR ČR WD 05-07-3 „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“. Cílem předložené práce je definování indikátorů rozdílů nebo disparit v oblasti fyzické dostupnosti bydlení dle popsané metodiky a tvorba analytického nástroje, který tyto indikátory generuje. Metodika je aplikována na území Moravskoslezského kraje, který je dále dělen na menší územní celky, tj. správní obvody obcí s rozšířenou působností. Předložená práce nabízí novou analytickou metodu hledání rozdílů v datech, tj. porovnávání shodnosti výběrů dat časových řad, tzv. index distinktivity. Tato metoda je implementována do softwarové aplikace „Disparitér“, která je součástí řešení tématu. Součástí analýz je také jednoduchý model sledování trendů vybraných ukazatelů v čase a predikce směru těchto trendů za stávajících podmínek. Cílovou skupinou řešení předložené práce je odborná veřejnost z oblasti bytové problematiky. Výsledky mohou poskytnout sumarizaci rozdílností v bytovém fondu Moravskoslezského kraje a mohou iniciovat postupy k řešení této problematiky. cs
dc.description.abstract This thesis provides an overview of the differences of physical availability of housing in The Moravian-Silesian Region in terms of comparisons of housing indicators and looking for an inequality in the distribution of values of these attributes. This view maps the situation of housing development in recent years (period 2001-2009). The project is based on the research WD 05-07-3 " Regional disparities in availability and affordability of housing, their socio-economic consequences and tools directed to increase availability and affordability of housing and decrease the regional disparities“. The objective of this project is to define indicators of differences in the physical availability of housing according to the described methodology and creation of analytical tools to generate these indicators. The methodology is applied on the Region, which is further divided into smaller territorial units, ie administrative districts of municipalities with extended competence. This project offers a new analytical method for finding data distinctions, ie comparing similarity of time series data selection. This method introduces the index of distinction. This method is implemented in a software application "The Disparitier", which is part of this thesis. The analysis provides a simple model of the trends of selected indicators over time and predicting the direction of these trends in the future. The target group of solutions of this thesis are professionals in the discipline of public housing issues. The results may provide a summarization of the differences of housing availability and the results may initiate procedures to address this issue. en
dc.format 230 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 5097077 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject disparity, bydlení cs
dc.subject disparity, housing en
dc.title Mikroregionální disparity Moravskoslezského kraje ve fyzické dostupnosti bydlení cs
dc.title.alternative Micro-regional Disparities of Physical Availability of Housing in Moravian-Silesian Region en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201101560 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Mareček, Jan cs
dc.contributor.referee Dlask, Petr cs
dc.contributor.referee Szryba, Zdeněk cs
dc.date.accepted 2011-06-23 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 222 - Katedra městského inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Městské inženýrství a stavitelství cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis FER031_FAST_P3607_3607V012_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
FER031_FAST_P3607_3607V012_2011.pdf 4.860Mb PDF View/Open
FER031_FAST_P3607_3607V012_2011_autoreferat.pdf 610.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics