Využití popílku a popílkových suspenzí při uzavírání dolů a při výstavbě hrazových objektů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89662

Show simple item record


dc.contributor.advisor Lukš, Jiří cs
dc.contributor.author Kostka, Jan cs
dc.date.accessioned 2011-10-19T07:26:44Z
dc.date.available 2011-10-19T07:26:44Z
dc.date.issued 2010 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89662
dc.description Import 19/10/2011 cs
dc.description.abstract Předložená disertační práce se zabývá využitím popílku, jakožto odpadní suroviny vhodné při likvidaci hlavních důlních děl, zejména při likvidaci jámového stvolu zpevněným, základkovým materiálem a při výstavbě hrázových objektů. Práce je zaměřena především na zhodnocení dosavadního způsobu zahlazování následků hornické činnosti, se zaměřením na likvidaci hlavních důlních děl a požadavků z toho vyplývajících. Cílem práce je navržení a zhodnocení nových, vhodných receptur základkových směsí pro likvidaci jam, se záměrem, aby navržené přísady kladně ovlivnily zejména těsnící účinky, které by příznivě ovlivnily vodo a plynonepropustnost likvidovaného díla. Současně se práce zabývá vyhodnocením směsí používaných v dolech a při stavbách v podzemním stavitelství, jakožto vhodnou alternativou při výstavbě hrázových objektů. Výsledkem práce je komplexní souhrn dosavadních technologií a materiálů používaných při likvidacích hlavních důlních děl a při výstavbě hrázových objektů v ostravsko - karvinském revíru. A dále řeší výsledky a zhodnocení nově navržených těsnících směsí na bázi betonu s přísadou bentonitu a na bázi popílku, pojiva s přísadou bentonitu a zhodnocení výsledků laboratorních měření a měření "in situ", vybraných směsí vhodných pro výstavbu výbuchovzdorných uzavíracích hrázÍ. cs
dc.description.abstract The submitted thesis discusses the use of fly ash as a waste material suitable for disposal of the main mine workings. Especialy in liquidation of hole reinforsced shaft braced by attle and contruction of perineal objects. The work is mainly aimed at assesing the existing methods of smoothing the effects of mining activities, focusting on the destructions main mine workings and requirements from it. The purpouses of this work is to recipes of packs mixtures for liquidation holes, with the intention that the proposed additive positively influence mainly sealing effects, which would favourably affect the waterthightness and gasthightness of liquidated work. At the same time the work deals with evaluation of mixtures used in mines and in contruction of underground construction, as a suitable alternativ for the contruction perineal objects. The results of this work is a comprehensive summary of existing technologies and materials use in the liquidation of major mining works and the construction of perineal objects in Ostrava - Karvina basin. AIso adresses the results and evaluation of newly proposed sealing mixtures based on concret~ with addition ofbentonite and fly ash-based ,binders with bentonite aditives and evaluace the results of laboratory measurements and measurements "in situ", selected mixtures suitable for contruction of blow-up resistive containment dikes. en
dc.format 140 l. : il. cs
dc.format.extent 20433981 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject popílek, likvidace důlních děl, jámový stvol, podzemní stavitelství, základkové směsi cs
dc.subject fly ash, liquidationof shafts, underground construction, mixtures for liquidation holes en
dc.title Využití popílku a popílkových suspenzí při uzavírání dolů a při výstavbě hrazových objektů cs
dc.title.alternative Use of Fly Ash and his Suspensionsnat Closing of Mines and Construction of Perineal Objects en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201101566 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.identifier.location ÚK/FAST
dc.contributor.referee Výborný, Jaroslav cs
dc.contributor.referee Adámek, Jiří cs
dc.contributor.referee Cepek, Václav cs
dc.date.accepted 2010-12-14 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 223 - Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Hornické a podzemní stavitelství cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis KOS105_FAST_P3607_3607V007_2010 cs

Files in this item

Files Size Format View
KOS105_FAST_P3607_3607V007_2010.pdf 19.48Mb PDF View/Open
KOS105_FAST_P3607_3607V007_2010_priloha.pdf 8.559Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics