Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLukš, Jiřícs
dc.contributor.authorKostka, Jancs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:26:44Z
dc.date.available2011-10-19T07:26:44Z
dc.date.issued2010cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89662
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractPředložená disertační práce se zabývá využitím popílku, jakožto odpadní suroviny vhodné při likvidaci hlavních důlních děl, zejména při likvidaci jámového stvolu zpevněným, základkovým materiálem a při výstavbě hrázových objektů. Práce je zaměřena především na zhodnocení dosavadního způsobu zahlazování následků hornické činnosti, se zaměřením na likvidaci hlavních důlních děl a požadavků z toho vyplývajících. Cílem práce je navržení a zhodnocení nových, vhodných receptur základkových směsí pro likvidaci jam, se záměrem, aby navržené přísady kladně ovlivnily zejména těsnící účinky, které by příznivě ovlivnily vodo a plynonepropustnost likvidovaného díla. Současně se práce zabývá vyhodnocením směsí používaných v dolech a při stavbách v podzemním stavitelství, jakožto vhodnou alternativou při výstavbě hrázových objektů. Výsledkem práce je komplexní souhrn dosavadních technologií a materiálů používaných při likvidacích hlavních důlních děl a při výstavbě hrázových objektů v ostravsko - karvinském revíru. A dále řeší výsledky a zhodnocení nově navržených těsnících směsí na bázi betonu s přísadou bentonitu a na bázi popílku, pojiva s přísadou bentonitu a zhodnocení výsledků laboratorních měření a měření "in situ", vybraných směsí vhodných pro výstavbu výbuchovzdorných uzavíracích hrázÍ.cs
dc.description.abstractThe submitted thesis discusses the use of fly ash as a waste material suitable for disposal of the main mine workings. Especialy in liquidation of hole reinforsced shaft braced by attle and contruction of perineal objects. The work is mainly aimed at assesing the existing methods of smoothing the effects of mining activities, focusting on the destructions main mine workings and requirements from it. The purpouses of this work is to recipes of packs mixtures for liquidation holes, with the intention that the proposed additive positively influence mainly sealing effects, which would favourably affect the waterthightness and gasthightness of liquidated work. At the same time the work deals with evaluation of mixtures used in mines and in contruction of underground construction, as a suitable alternativ for the contruction perineal objects. The results of this work is a comprehensive summary of existing technologies and materials use in the liquidation of major mining works and the construction of perineal objects in Ostrava - Karvina basin. AIso adresses the results and evaluation of newly proposed sealing mixtures based on concret~ with addition ofbentonite and fly ash-based ,binders with bentonite aditives and evaluace the results of laboratory measurements and measurements "in situ", selected mixtures suitable for contruction of blow-up resistive containment dikes.en
dc.format140 l. : il.cs
dc.format.extent20433981 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpopílek, likvidace důlních děl, jámový stvol, podzemní stavitelství, základkové směsics
dc.subjectfly ash, liquidationof shafts, underground construction, mixtures for liquidation holesen
dc.titleVyužití popílku a popílkových suspenzí při uzavírání dolů a při výstavbě hrazových objektůcs
dc.title.alternativeUse of Fly Ash and his Suspensionsnat Closing of Mines and Construction of Perineal Objectsen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201101566cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FAST
dc.contributor.refereeVýborný, Jaroslavcs
dc.contributor.refereeAdámek, Jiřícs
dc.contributor.refereeCepek, Václavcs
dc.date.accepted2010-12-14cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department223 - Katedra stavebních hmot a hornického stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchHornické a podzemní stavitelstvícs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisKOS105_FAST_P3607_3607V007_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam