Metalurgie vysoce čistých ocelí

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89741

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bažan, Jiří cs
dc.contributor.author Balcar, Martin cs
dc.date.accessioned 2011-12-01T16:02:33Z
dc.date.available 2011-12-01T16:02:33Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89741
dc.description Import 02/12/2011 cs
dc.description.abstract Dizertační práce uvádí nové možnosti ve výrobě ocelí a ocelových výkovků splňujících soudobé požadavky na mechanické vlastnosti dynamicky namáhaných rotačních částí energetických zařízení. K hlavním oblastem, kterým je věnována pozornost, patří technologie výroby oceli s využitím základních zařízení primární i sekundární metalurgie a proces odlévání ocelových ingotů s ohledem na výsledné užitné vlastnosti a se zaměřením na spojitosti mezi technologií výroby a dosaženou jakostní úrovní definovanou chemickou heterogenitou a čistotou oceli. Ověření možností dosažení nízké koncentrace nežádoucích prvků v oceli poukázalo na problematiku znečištění surovin pro tvorbu kovonosné vsázky při výrobě oceli na elektrické obloukové peci. Využití primárních zdrojů železa při přípravě kovové vsázky, poskytuje dobré předpoklady pro dosažení požadované chemické čistoty základní taveniny. V závislosti na podílu vybraných surovin ve vsázce je možná predikce chemické složení taveniny a strusky. Při respektování chemického složení taveniny na elektrické obloukové peci a řízení struskového režimu ve fázi oxidace, lze s vysokou provozní jistotou zabezpečit požadované chemické složení taveniny pro následné zpracování na zařízení sekundární metalurgie. Z hlediska zvýšení metalografické čistoty, resp. snížení podílu nekovových vměstků v oceli, významnou měrou přispívá konečná fáze dohotovení tavby po zpracování oceli ve vakuu. Doba a způsob dmýchání inertního plynu prokazatelně ovlivňuje koncentraci kyslíku a tedy i množství nekovových vměstků v oceli. Odlévání ingotů představuje proces, při kterém za určitých podmínek dochází k významnému zhoršení čistoty oceli nárůstem podílu exogenních nekovových vměstků. Ochrana licího proudu před sekundární oxidací kyslíkem obsaženým v atmosféře je tak významným technologickým prvkem při výrobě ocelí o vysoké čistotě. Numerické simulace potvrdily, že k významným faktorům s podstatným vlivem na intenzitu proudění kovu v kokile patří vnitřní průměr kanálků vtokové soustavy. Kontrola objemového průtoku resp. rychlosti kovu v ústí koncového kanálku při vstupu do kokily s využitím numerické simulace umožňuje predikci rizika znečištění odlévané oceli zanášením licích prášků do těla ingotu. cs
dc.description.abstract The dissertation thesis describes new possibilities in the steelmaking and forgings production of meeting present requirements imposed on the mechanical properties of the dynamically stressed parts of the power equipment. The main field, which is dealt with herein, includes steel making technology using the basic primary as well as secondary metallurgy equipment, and the process of casting of steel ingots with respect to the resultant usable properties and with a view to the link-up between the production technology and the achieved quality level defined by chemical heterogeneity and steel purity. The verification of the possibilities to achieve low concentrations of undesirable elements in the steel has pointed out problems concerning the impurification of raw materials for the preparation of a metallic charge in the production of steel in the electric arc furnace. The utilization of primary iron resources in the preparation of a metallic charge provides good prerequisites for achievement of the required chemical purity of the basic melt. Depending on the proportion of selected raw materials in a charge it is possible to predict the chemical composition of liquid metal and slag. It is possible, with high operating certainty, to ensure the required chemical composition of liquid metal for subsequent processing in the secondary metallurgy equipment, provided that the chemical composition of liquid metal in the EAF is respected and the slag regime in the phase of oxidation is controlled. In light of the improvement of metallographical purity or the reduction of a proportion of non-metallic inclusions in the steel, the main contribution is the final phase of finishing a heat after vacuum steel treatment. The time and method of inert gas blowing influence, in an obvious and provable manner, the concentration of oxygen as well as the amount of non-metallic inclusions in the steel. The casting of ingots is the process during which, under certain conditions, a considerable impairment of steel purity occurs due to an increased proportion of exogenous non-metallic inclusions. So the protection of the casting strand against secondary oxidation by oxygen contained in the atmosphere is a significant technological element in the production of steels of high purity. Numerical simulations have proved that the inside diameter of casting runners is the significant factor with influence on the intensity of the flow of liquid metal in a mould. Checking the flow rate of liquid metal in the mould enables to predict the risk of the impurification of cast steel due to casting powders. en
dc.format 114 l. : il. cs
dc.format.extent 3843694 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject vysoce čisté oceli, ingot, MAGMA, VAR, rotor, oběžné kolo, plynová turbina, energetika cs
dc.subject super clean steel, ingot, MAGMA, VAR, rotor, blade wheel, gas turbine, power industry en
dc.title Metalurgie vysoce čistých ocelí cs
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201101805 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Michalek, Karel cs
dc.contributor.referee Kijac, Jozef cs
dc.contributor.referee Chovanec, František cs
dc.date.accepted 2011-11-08 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 618 - Katedra metalurgie cs
dc.thesis.degree-program Metalurgie cs
dc.thesis.degree-branch Metalurgická technologie cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis BAL069_FMMI_P2106_2109V036_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BAL069_FMMI_P2106_2109V036_2011.pdf 3.665Mb PDF View/Open
BAL069_FMMI_P2106_2109V036_2011_autoreferat.pdf 1.345Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics