Návrh nového využití areálu statku v obci Louka

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89992

Show simple item record


dc.contributor.advisor Paclová, Hana cs
dc.contributor.author Hlahůlek, Josef cs
dc.date.accessioned 2012-01-27T15:29:35Z
dc.date.available 2012-01-27T15:29:35Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89992
dc.description Import 27/01/2012 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá tématem: „Návrh nového využití areálu statku v obci Louka“. Cílem diplomové práce je návrh nového funkčního využití (rekonstrukce) souboru objektů opuštěného statku v obci Louka. Úvod této práce je věnován základním poznatkům o obci, řešenému území a teoretickým východiskům. Další část se zabývá popisem dvou variant řešení, které jsou zpracovány ve formě objemové studie. Jedna vybraná varianta je propracována detailně. V jednotlivých variantách jsou zohledněny požadavky na památkově chráněný objekt, který je součástí řešeného území. Při tvoření návrhů je kladen důraz především na vhodné skloubení účelnosti, funkčnosti a estetičnosti tak, aby tato stavba svým rázem zapadla do okolního prostředí. cs
dc.description.abstract This project deals with the theme: "Proposed new utilization of the farm area in Louka." The aim of the thesis is to design new functional recovery (reconstruction) of the complex of buildings in an abandoned farm in the village Louka. Introduction in this thesis is devoted to the basic knowledge about the village, solved area and theoretical solutions. The next section deals with the description of two alternative solutions that are processed in the form of volumetric studies. One of the selected variant is elaborated in detail. There are taken into consideration requirements for historically protected area which is part of solved object, in each variations. When creating the project the focus is laying on appropriate harmonization of efficiency, function and aesthetics so this reconstruction perfectly fits into surrounding environment. en
dc.format 58, [15] l. : il. + 26 příl. cs
dc.format.extent 6779902 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject brownfield, rekonstrukce, areál, statek, sýpka, kulturní památka cs
dc.subject brownfield, reconstruction, grounds, farm, granary, monument en
dc.title Návrh nového využití areálu statku v obci Louka cs
dc.title.alternative Proposed New Utilization of the Farm Area in Louka en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200197 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Koščáková, Jitka cs
dc.date.accepted 2012-01-09 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 222 - Katedra městského inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Městské stavitelství a inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis HLA281_FAST_N3607_3607T013_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HLA281_FAST_N3607_3607T013_2011.pdf 6.465Mb PDF View/Open
HLA281_FAST_N3607_3607T013_2011_priloha.pdf 11.43Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics