Show simple item record

dc.contributor.advisorBorovcová, Martinacs
dc.contributor.authorTisovská, Ivanacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:31:53Z
dc.date.available2012-07-11T07:31:53Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90693
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je provedení analýzy hospodaření a výpočet solventnosti České pojišťovny. Diplomová práce je rozdělena mimo úvodu a závěru do tří kapitol. Druhá kapitola práce je zaměřena na základní charakteristiku pojišťoven, jejich předmět činnosti a kategorizaci. Část kapitoly je věnována státnímu dohledu v pojišťovnictví. Zmíněny jsou také technické rezervy a jejich finanční umístění. Obsahem kapitoly je rovněž charakteristika hospodaření pojišťovny a finanční analýza s rozborem jednotlivých finančních výkazů, zahrnujících rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a výkaz peněžních toků. Závěr kapitoly je věnován popisu solventnosti. Třetí kapitola obsahuje metodologii hodnocení hospodaření pojišťovny. Jsou popsány ukazatele finanční analýzy, mezi které patří ukazatele výkonu, likvidity, rentability a specifické ukazatele pojišťovny. Další část třetí kapitoly je zaměřena na popis metod měření výpočtu solventnosti, mezi které patří analýza základních účetních výkazů, rizikově vážený kapitál, simulační modely, ratingové hodnocení a míra solventnosti. Míra solventnosti a analýza základních účetních výkazů byly popsány detailněji z důvodu jejich aplikace v praktické části diplomové práce. Čtvrtá kapitola je zaměřena na analýzu hospodaření a výpočet solventnosti vybraného komerčního pojistitele. V úvodní části je popsána Česká pojišťovna, uvedeny její základní údaje, historie a profil pojišťovny včetně situace na českém pojistném trhu a hospodaření pojišťovny v roce 2010. V další části kapitoly je již provedena finanční analýza a výpočet solventnosti České pojišťovny. Závěrem kapitoly je aplikován test solventnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is an analysis of financial performance and solvency calculation České pojišťovny. The thesis is divided among the introduction and conclusion to the three chapters. The second chapter is focused on the basic characteristics of insurance business activities and their categorization. Part of the chapter is devoted to the state insurance supervision. Mentioned are also the technical provisions and investments. The content of the chapter is also characteristic of insurance management and financial analysis with analysis of individual financial statements, including balance sheet, profit and loss, attachment, and statement of cash flows. Conclusion of the chapter is devoted to the description of margin. The third chapter contains an assessment of the methodology of the insurance company. There are describes indicators of financial analysis, including performance indicators, liquidity, profitability indicators and specific insurance company. Another part of the third chapter focuses on the description of methods for measuring solvency, including analysis of the basic financial statements, risk- weighted capital, simulation models, credit ratings and solvency margin. The solvency margin and analysis of financial statements have been described in detail because of their practical application in the thesis. The fourth chapter focuses on the analysis of management and calculation of the solvency of the selected commercial insurer. The first part describes the Czech insurance company, given its basic data, history and profile of including in the Czech insurance market and insurance operations in 2010. In another part of the chapter is already performed financial analysis and calculation of the solvency of Czech insurance companies. Finally, the chapter is applied to test margin.en
dc.format.extent1601945 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjecthospodařenícs
dc.subjectanalysisen
dc.subjectselecteden
dc.titleAnalýza hospodaření vybraného komerčního pojistitelecs
dc.title.alternativeEconomic Analysis of a Selected Insurance Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBajgarová, Janacs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisTIS014_EKF_N6202_6202T010_00_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record