Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMinistr, Jancs
dc.contributor.authorAbík, Antoncs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:32:46Z
dc.date.available2012-07-11T07:32:46Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90835
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCieľom mojej diplomovej práce je analyzovať obchodný a technický profil firmy Pobys. Zanalyzovať stávajúcu sieťovú infraštruktúru a odhaliť jej nedostatky. Zistiť potreby a kritériá budúceho návrhu infraštruktúry a navrhnúť optimálnu sieťovú infraštruktúru, ktorá bude napĺňať očakávania a požiadavky firmy Pobys a samozrejme bude zodpovedať danému finančnému rozpočtu projektu firmy. Diplomová práca je rozdelená do piatich kapitol. Každá charakterizuje inú oblasť problematiky a riešenia záverečnej práce. V úvode charakterizujem všeobecné prístupy a požiadavky problémovej oblasti, potrebu modernizácie a investície do sieťovej technológie firmy a najmä vymedzujem, čo je cieľom mojej záverečnej diplomovej práce. Po úvode nasleduje kapitola metodické východiská a nástroje. V tejto časti definujem hlavné teoretické, metodické a pragmatické východiská a nástroje v oblastiach riešeného problému diplomovej práce. Ďalšia kapitola je analýza súčasného stavu problémovej oblasti, v ktorej charakterizujem firmu zadávateľa, jeho obchodný profil, technický profil, aktuálny stav súčasnej sieťovej infraštruktúry a jej bezpečnostné hrozby. Jadro praktickej časti diplomovej práce je zhrnuté v kapitole návrh infraštruktúry a postup pri implementácii počítačovej siete, kde sa zameriavam na analýzu užívateľských požiadaviek z hľadiska biznis cieľov a obmedzení a samozrejme aj technických aspektov budúceho sieťového návrhu. Tvorba samotného návrhu infraštruktúry, výber vhodných sieťových prvkov, kalkulácia nákladov a finálna implementácia je takisto dôležitou súčasťou tejto kapitoly.cs
dc.description.abstractThe main goal of my diploma work is to analyze business and technical profile of company Pobys. Analyze actual network infrastructure and expose its defects. Identify needs and criteria for future infrastructure and design an optimal network infrastructure, that meets the expectations and requirements of the Pobys and of course will be appropriate to the financial budget of company. The diploma work is divided into five chapters. Each area is characterized by different problems and solutions. The introduction characterizes the general approaches and requirements of the problem area, the need for modernization and investment in network technology of company, and especially it defines what is my goal of final work. Introduction is followed by methodological bases and tools chapter. This section defines the main theoretical, methodological and pragmatic solutions and tools in solving the problem of the diploma work. The next chapter is about analyze the current state of the problem area, which characterizes the client company, its business profile, technical profile, the current status of the existing network infrastructure and its security threats. The core of the practical part of this diploma work is summarized in chapter infrastructure design and implementation process in a computer network, which focuses on the analysis of user requirements in aspect of business objectives and constraints, and of course the technical needs of the future network design. Creation of infrastructure design itself, the selection of appropriate network elements, cost calculation and the final implementation is also an important part of this chapter.en
dc.format.extent3584774 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsieťová infraštruktúracs
dc.subjectsieťová topológiacs
dc.subjectreferenčný modelcs
dc.subjectprotokolcs
dc.subjectSpanning Treecs
dc.subjectagregáciacs
dc.subjectredundantnosťcs
dc.subjectVLANcs
dc.subjectDHCPcs
dc.subjectDoScs
dc.subjectEIGRPcs
dc.subjectRIPcs
dc.subjectOSPFcs
dc.subjectMACcs
dc.subjectLANcs
dc.subjectSSHcs
dc.subjectVPNcs
dc.subjectnetwork infrastructureen
dc.subjectnetwork topologyen
dc.subjectreference modelen
dc.subjectprotocolen
dc.subjectSpanning Treeen
dc.subjectagregationen
dc.subjectredundancyen
dc.subjectVLANen
dc.subjectDHCPen
dc.subjectDoSen
dc.subjectEIGRPen
dc.subjectRIPen
dc.subjectOSPFen
dc.subjectMACen
dc.subjectLANen
dc.subjectSSHen
dc.subjectVPNen
dc.titleNávrh a implementácia sieťovej infraštruktúrysk
dc.title.alternativeNávrh a implementácia sieťovej infraštruktúrycs
dc.title.alternativeNetwork Infrastructure Design and Implementationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMinistr, Ivancs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department155 - Katedra aplikované informatikycs
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná informatikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisABI002_EKF_N6209_1802T001_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam