Návrh a implementácia sieťovej infraštruktúry

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90835

Show simple item record


dc.contributor.advisor Ministr, Jan cs
dc.contributor.author Abík, Anton cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:32:46Z
dc.date.available 2012-07-11T07:32:46Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90835
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Cieľom mojej diplomovej práce je analyzovať obchodný a technický profil firmy Pobys. Zanalyzovať stávajúcu sieťovú infraštruktúru a odhaliť jej nedostatky. Zistiť potreby a kritériá budúceho návrhu infraštruktúry a navrhnúť optimálnu sieťovú infraštruktúru, ktorá bude napĺňať očakávania a požiadavky firmy Pobys a samozrejme bude zodpovedať danému finančnému rozpočtu projektu firmy. Diplomová práca je rozdelená do piatich kapitol. Každá charakterizuje inú oblasť problematiky a riešenia záverečnej práce. V úvode charakterizujem všeobecné prístupy a požiadavky problémovej oblasti, potrebu modernizácie a investície do sieťovej technológie firmy a najmä vymedzujem, čo je cieľom mojej záverečnej diplomovej práce. Po úvode nasleduje kapitola metodické východiská a nástroje. V tejto časti definujem hlavné teoretické, metodické a pragmatické východiská a nástroje v oblastiach riešeného problému diplomovej práce. Ďalšia kapitola je analýza súčasného stavu problémovej oblasti, v ktorej charakterizujem firmu zadávateľa, jeho obchodný profil, technický profil, aktuálny stav súčasnej sieťovej infraštruktúry a jej bezpečnostné hrozby. Jadro praktickej časti diplomovej práce je zhrnuté v kapitole návrh infraštruktúry a postup pri implementácii počítačovej siete, kde sa zameriavam na analýzu užívateľských požiadaviek z hľadiska biznis cieľov a obmedzení a samozrejme aj technických aspektov budúceho sieťového návrhu. Tvorba samotného návrhu infraštruktúry, výber vhodných sieťových prvkov, kalkulácia nákladov a finálna implementácia je takisto dôležitou súčasťou tejto kapitoly. cs
dc.description.abstract The main goal of my diploma work is to analyze business and technical profile of company Pobys. Analyze actual network infrastructure and expose its defects. Identify needs and criteria for future infrastructure and design an optimal network infrastructure, that meets the expectations and requirements of the Pobys and of course will be appropriate to the financial budget of company. The diploma work is divided into five chapters. Each area is characterized by different problems and solutions. The introduction characterizes the general approaches and requirements of the problem area, the need for modernization and investment in network technology of company, and especially it defines what is my goal of final work. Introduction is followed by methodological bases and tools chapter. This section defines the main theoretical, methodological and pragmatic solutions and tools in solving the problem of the diploma work. The next chapter is about analyze the current state of the problem area, which characterizes the client company, its business profile, technical profile, the current status of the existing network infrastructure and its security threats. The core of the practical part of this diploma work is summarized in chapter infrastructure design and implementation process in a computer network, which focuses on the analysis of user requirements in aspect of business objectives and constraints, and of course the technical needs of the future network design. Creation of infrastructure design itself, the selection of appropriate network elements, cost calculation and the final implementation is also an important part of this chapter. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3584774 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject sieťová infraštruktúra cs
dc.subject sieťová topológia cs
dc.subject referenčný model cs
dc.subject protokol cs
dc.subject Spanning Tree cs
dc.subject agregácia cs
dc.subject redundantnosť cs
dc.subject VLAN cs
dc.subject DHCP cs
dc.subject DoS cs
dc.subject EIGRP cs
dc.subject RIP cs
dc.subject OSPF cs
dc.subject MAC cs
dc.subject LAN cs
dc.subject SSH cs
dc.subject VPN cs
dc.subject network infrastructure en
dc.subject network topology en
dc.subject reference model en
dc.subject protocol en
dc.subject Spanning Tree en
dc.subject agregation en
dc.subject redundancy en
dc.subject VLAN en
dc.subject DHCP en
dc.subject DoS en
dc.subject EIGRP en
dc.subject RIP en
dc.subject OSPF en
dc.subject MAC en
dc.subject LAN en
dc.subject SSH en
dc.subject VPN en
dc.title Návrh a implementácia sieťovej infraštruktúry sk
dc.title.alternative Návrh a implementácia sieťovej infraštruktúry cs
dc.title.alternative Network Infrastructure Design and Implementation en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Ministr, Ivan cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 155 - Katedra aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-branch Aplikovaná informatika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis ABI002_EKF_N6209_1802T001_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ABI002_EKF_N6209_1802T001_2012.pdf 3.418Mb PDF View/Open
ABI002_EKF_N6209_1802T001_2012_priloha.pdf 1.608Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics