Show simple item record

dc.contributor.advisorMikušová, Mariecs
dc.contributor.authorVelčovská, Hanacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:34:03Z
dc.date.available2012-07-11T07:34:03Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91031
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce, s názvem „Analýza ohrožení a návrh krizové prevence sportovního zařízení“, je provést analýzu externího a interního prostředí sportovního klubu Fitpoint, na základě výsledků analýz definovat možná ohrožení a následně navrhnout možnosti prevence a řešení potencionálních krizových situací. Teoretická část práce obsahuje vymezení základních pojmů krizového řízení a popis použitých metod strategické analýzy. Následující část je věnována charakteristice vybraného subjektu - sportovního klubu Fitpoint. V praktické části je pomocí PEST analýzy, Porterova modelu konkurenčních sil, finanční analýzy a SWOT analýzy zpracována analýza externího a interního prostředí vybraného sportovního zařízení. Na základě zjištěných výsledků jsou definována a vyhodnocena krizová ohniska, která jsou následně zanesena do krizové matice. Bylo zjištěno, že sportovní klub Fitpoint je firmou se střední až vysokou pravděpodobností vzniku krizových situací, které mohou mít na firmu výrazné účinky. Na dvě vybraná krizová ohniska jsou navrženy možnosti, jak jim předcházet a jak je případně řešit. Vybranými ohnisky jsou odchod klíčového lektora a rostoucí počet konkurentů. Potencionálních hrozeb působících na jmenovanou firmu však bylo vyhodnoceno více. Je třeba, aby si je management firmy uvědomil a začal se jimi včas zabývat.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis, titled "Threat Analysis and Crisis Management of Sport Facilities", is to analyze the external and internal environment of the Fitpoint sports club, based on the results of analysis, then to define the threats and subsequently propose a prevention and resolution of potential emergency situations. A definition of basic concepts of crisis management and a description of the methods of strategic analysis are contained in the theoretical part of the thesis. The following section is devoted to the characteristics of selected entity - Fitpoint sports club. The PEST analysis, Porter's competitive forces model, SWOT analysis and financial analysis are used in the practical part of the thesis for preparing an overview of external and internal environment of selected sports equipment. Based on the results there are defined and evaluated crisis sources which are subsequently put into the crisis matrix. It was found out that the sports club Fitpoint is a company with moderate till high probability of coming up crisis situations that may have significant effects on the company. For the two selected crisis sources are designed possibilities how to prevent them and how to solve them if it is needed. The selected sources are leaving out the key instructor and a rising number of competitors. There were evaluated more potencional threats affecting the mentioned company. The company management should realize the potencional threats and begin to deal with them in time.en
dc.format83, [4] l. : il.cs
dc.format.extent1382754 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkrizecs
dc.subjectkrizové řízenícs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectsportovní zařízenícs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPEST analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectPorterův modelcs
dc.subjectcrisisen
dc.subjectcrisis managementen
dc.subjectrisken
dc.subjectsports facilitiesen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPEST analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectPorter's modelen
dc.titleAnalýza ohrožení a návrh krizové prevence sportovního zařízenícs
dc.title.alternativeThreat Analysis and Crisis Management of Sport Facilitiesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201401467cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSýkora, Miroslavcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department115 - Katedra managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchSportovní managementcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisVEL126_EKF_N6208_6208T101_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record