Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHumlová, Vlastacs
dc.contributor.authorIndrák, Lukášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:34:34Z
dc.date.available2012-07-11T07:34:34Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91110
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem „návrhy zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.” Cílem práce je vypracování vhodných návrhů a doporučení, jež povedou k větší konkurenceschopnosti dané společnosti. Práce je vypracována v podmínkách malé společnosti FRIPOS Valašské Meziříčí, s.r.o. Práce je rozdělena do několika částí. V první teoretické části jsou popsány pojmy týkající se konkurenceschopnosti, podnikatelského prostředí a jsou charakterizovány metody analýzy konkurenceschopnosti. Druhá kapitola je věnována charakteristice podniku, dále je popsána metodika sběru dat pomocí dotazníkového šetření. Následující kapitola obsahuje samotnou analýzu společnosti pomocí: STEP analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil, vyhodnocení dotazníkového šetření a SWOT analýzy. Závěrečná kapitola obsahuje návrhy a doporučení k zvýšení konkurenceschopnosti analyzované společnosti.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the topic of „Recommendations on Increasing Company´s Competitiveness.” The goal of this master thesis is to work out suitable suggestions and recommendations that will lead to stronger competitiveness of a company. This thesis is conducted in conditions of a small company FRIPOS Valašské Meziříčí, s.r.o. The thesis is divided into several parts. The first theoretical part describes terms to do with competitiveness, business enviroment and it features methods of competitiveness analysis. The second chapter deals with the characteristics of the company, then describes the methodology of data collection by questionnaire. The following chapter contains the analysis using: STEP analysis, Porter five forces analysis, evaluation questionnaire and SWOT analysis. Closing chapter includes suggestions and recommendations on increasing competitiveness of the analyzed company.en
dc.format.extent2108408 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPEST analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPorterova analýza pěti silcs
dc.subjectmalá společnostcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjectnávrh zvýšení konkurenceschopnosti společnostics
dc.subjectPEST analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPorter five forces analysisen
dc.subjectsmall companyen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectdesign of increasing the company competitivenessen
dc.titleNávrh zvýšení konkurenceschopnosti společnostics
dc.title.alternativeDesign of Increasing the Company Competitivenessen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeČtvrtková, Darinacs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoducs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisIND0013_EKF_N6208_6208T062_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam