Akciová spoločnosť s jediným akcionárom

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/91963

Show simple item record


dc.contributor.advisor Krügerová, Martina cs
dc.contributor.author Slížová, Ivana cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:40:16Z
dc.date.available 2012-07-11T07:40:16Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/91963
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Cieľom bakalárskej práce je vyzdvihnúť špecifiká akciovej spoločnosti s jediným akcionárom, a zároveň poukázať na základné zmeny v oblasti akciovej spoločnosti, ktoré prináša nový zákon o obchodných korporáciách s účinnosťou od 01. 01. 2014. V bakalárskej práci sú použité vedecké metódy komparácie , analýzy a syntézy, ktoré sa navzájom prelínajú v jednotlivých kapitolách. Prvá časť práce je zameraná na základnú charakteristiku akciovej spoločnosti a na jednotlivé základné cenné papiere vydávané akciovou spoločnosťou, je tu popísaný proces založenia a vzniku, zrušenia a zániku akciovej spoločnosti. Druhá časť práce sa zaoberá právnym postavením akcionára, jeho základnými i doplňujúcimi právami a povinnosťami. Tretia časť tejto bakalárskej práce sa orientuje na základné orgány akciovej spoločnosti. Vedeckou metódou komparácie sú porovnané základné zmeny v akciovej spoločnosti, ktoré prináša zákon o obchodných korporáciách oproti doterajšej právnej úprave. cs
dc.description.abstract The aim of bachelor thesis is to highlight specific features of joint- stock company with the only shareholder, and also to mention basic differences in legal adjustment included in new act on business corporations that will come into force on 1 January 2014. In bachelor thesis there are used scientific methods of comparison, analysis and synthesis which intersect in single chapters. The first part of thesis deals with characteristic of joint- stock company and with security papers issued by joint- stock company. It includes description of establishment and creation, cancellation and dissolution of joint- stock company. The second part is focused on legal position of shareholder and his basic and supplementary rights and duties. The third part deals with basic bodies of joint- stock company. Scientific method of comparison was used so as to confront differences in joint- stock company in comparison with current legal adjustment. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 641643 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject akciová spoločnosť, jediný akcionár, obchodný zákonník, orgány akciovej spoločnosti, práva a povinnosti akcionára cs
dc.subject joint- stock company, sole shareholder, commercial code, bodies of joint- stock company, rights and duties of shareholder en
dc.title Akciová spoločnosť s jediným akcionárom sk
dc.title.alternative Akciová společnost s jediným akcionářem cs
dc.title.alternative Joint Stock Company with a Sole Shareholder en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Šupčíková, Alena cs
dc.date.accepted 2012-06-08 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 119 - Katedra práva cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a právo v podnikání cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis SLI165_EKF_B6208_6208R011_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SLI165_EKF_B6208_6208R011_2012.pdf 626.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics