Analýza v oblasti posuzování vlivů spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů na ŽP v České republice

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/92113

Show simple item record


dc.contributor.advisor Lapčík, Vladimír cs
dc.contributor.author Měrka, Ondřej cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:41:33Z
dc.date.available 2012-07-11T07:41:33Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/92113
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 11/07/2012 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá Analýzou v oblasti posuzování vlivů spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů na ŽP v České republice. V první části je vysvětlena terminologie energetického využití odpadů včetně jejich výhod a nevýhod. Dále pak termické metody zpracování odpadů, které s energetickým využitím odpadů úzce souvisí a nakonec také hodnoty energetického využití komunálních, průmyslových, nemocničních odpadů a alternativních paliv. Ve třetí kapitole je uveden přehled existujících a plánovaných technologií pro energetické využití odpadů včetně jednotlivých schémat a procesů těchto metod. Další kapitola diplomové práce zahrnuje hodnocení stávajících a plánovaných spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů v České republice, kde je popsán historický vývoj jednotlivých spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů a také negativní vlivy spaloven na životní prostředí z hlediska emisí spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů. Poslední pátá kapitola diplomové práce zahrnuje hlavní okruhy problémů v rámci posuzování vlivů plánovaných spaloven na životní prostředí v České republice. Jsou zde vysvětleny obavy veřejnosti vzhledem ke spalovnám a zařízením pro energetické využití odpadů a dále také bariéry rozvoje energetického využití odpadů. cs
dc.description.abstract This thesis deals with the analysis in Analysis in branch of the environmental impact assessment of waste incinerators and facilities for energy utilization of waste in the Czech Republic. In the first part is explained the terminology of energy utilization of waste including their advantages and disadvantages. Furthermore, the methods of thermal processing of waste which with energy utility of waste is closely related and eventually values of the energy use of municipal, industrial, hospital wastes and alternative fuels. The third chapter provides an overview of existing and planned technologies for energy utility of waste, including individual schemes and processes of these methods. Next chapter of thesis includes an evaluation of existing and planned waste incinerators and facilities for energy utilization of waste in the Czech Republic, where is described the historical development of various waste incinerators and facilities for energy utilization of waste and negative impacts of waste incinerators on the environment in terms of emissions of waste incinerators and facilities for energy utilization of waste. The last fifth part of the thesis includes the main areas of problems of the environmental impact assessment of planned waste incinerators on the environment in the Czech Republic. Here are explained public concerns for due to waste incinerators and facilities for energy utilization of waste, and also barriers to the development of energy utilization of waste. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4117876 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Energetické využití odpadů cs
dc.subject zařízení na energetické využití odpadů cs
dc.subject termické metody zpracování odpadů cs
dc.subject spalování cs
dc.subject spalovny odpadů cs
dc.subject emise cs
dc.subject vliv na ŽP. cs
dc.subject Energy utilization of waste en
dc.subject facility for energy utilization of waste en
dc.subject the methods of thermal processing of waste en
dc.subject incinerate en
dc.subject waste incinerators en
dc.subject emissions en
dc.subject environmental impact assessment. en
dc.title Analýza v oblasti posuzování vlivů spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů na ŽP v České republice cs
dc.title.alternative Analysis in Branch of the Environmental Impact Assessment of Waste Incinerators and Facilities for Energy Utilization of Waste in the Czech Republic en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Turjak, Juraj cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální management cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis MER133_HGF_N2102_6208T031_2012 cs

Files in this item

Files Size Format View
MER133_HGF_N2102_6208T031_2012.pdf 3.927Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics