Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLapčík, Vladimírcs
dc.contributor.authorMěrka, Ondřejcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:41:33Z
dc.date.available2012-07-11T07:41:33Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92113
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá Analýzou v oblasti posuzování vlivů spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů na ŽP v České republice. V první části je vysvětlena terminologie energetického využití odpadů včetně jejich výhod a nevýhod. Dále pak termické metody zpracování odpadů, které s energetickým využitím odpadů úzce souvisí a nakonec také hodnoty energetického využití komunálních, průmyslových, nemocničních odpadů a alternativních paliv. Ve třetí kapitole je uveden přehled existujících a plánovaných technologií pro energetické využití odpadů včetně jednotlivých schémat a procesů těchto metod. Další kapitola diplomové práce zahrnuje hodnocení stávajících a plánovaných spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů v České republice, kde je popsán historický vývoj jednotlivých spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů a také negativní vlivy spaloven na životní prostředí z hlediska emisí spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů. Poslední pátá kapitola diplomové práce zahrnuje hlavní okruhy problémů v rámci posuzování vlivů plánovaných spaloven na životní prostředí v České republice. Jsou zde vysvětleny obavy veřejnosti vzhledem ke spalovnám a zařízením pro energetické využití odpadů a dále také bariéry rozvoje energetického využití odpadů.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the analysis in Analysis in branch of the environmental impact assessment of waste incinerators and facilities for energy utilization of waste in the Czech Republic. In the first part is explained the terminology of energy utilization of waste including their advantages and disadvantages. Furthermore, the methods of thermal processing of waste which with energy utility of waste is closely related and eventually values of the energy use of municipal, industrial, hospital wastes and alternative fuels. The third chapter provides an overview of existing and planned technologies for energy utility of waste, including individual schemes and processes of these methods. Next chapter of thesis includes an evaluation of existing and planned waste incinerators and facilities for energy utilization of waste in the Czech Republic, where is described the historical development of various waste incinerators and facilities for energy utilization of waste and negative impacts of waste incinerators on the environment in terms of emissions of waste incinerators and facilities for energy utilization of waste. The last fifth part of the thesis includes the main areas of problems of the environmental impact assessment of planned waste incinerators on the environment in the Czech Republic. Here are explained public concerns for due to waste incinerators and facilities for energy utilization of waste, and also barriers to the development of energy utilization of waste.en
dc.format.extent4117876 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEnergetické využití odpadůcs
dc.subjectzařízení na energetické využití odpadůcs
dc.subjecttermické metody zpracování odpadůcs
dc.subjectspalovánícs
dc.subjectspalovny odpadůcs
dc.subjectemisecs
dc.subjectvliv na ŽP.cs
dc.subjectEnergy utilization of wasteen
dc.subjectfacility for energy utilization of wasteen
dc.subjectthe methods of thermal processing of wasteen
dc.subjectincinerateen
dc.subjectwaste incineratorsen
dc.subjectemissionsen
dc.subjectenvironmental impact assessment.en
dc.titleAnalýza v oblasti posuzování vlivů spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů na ŽP v České republicecs
dc.title.alternativeAnalysis in Branch of the Environmental Impact Assessment of Waste Incinerators and Facilities for Energy Utilization of Waste in the Czech Republicen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeTurjak, Jurajcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální managementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisMER133_HGF_N2102_6208T031_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam