Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSkupien, Petrcs
dc.contributor.authorZahradník, Jancs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:44:47Z
dc.date.available2012-07-11T07:44:47Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92484
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractPráce je věnována výzkumu možného vývoje břidličného zemního plynu v sedimentech paleogénu vnějších Západních Karpat. Předpoklad tohoto vývoje je směřován na menilitové souvrství. V první části se práce zabývá obecně geologickým vývojem menilitového souvrství a jeho zastoupení v jednotlivých geologických jednotkách. Dále navazuje stručná charakteristika břidlicového plynu (Shale Gas) a charakteristika jeho možných matečních hornin. Následně je přidán přehled zkoumaných lokalit výchozů menilitového souvrství, na kterých byl proveden odběr vzorků. V další části je popsána užitá metodika týkající se organického materiálu v hornině, typu kerogenu a teplotní přeměny organického materiálu v hornině. Na závěr je shrnuto vyhodnocení všech uskutečněných metod zkoumání daných vzorků a ustanovení konečného závěru.cs
dc.description.abstractThe work is devoted to research potential development of shale gas in the Paleogene sediments of the Outer Western Carpathians. The assumption of development is tended to Menilite Formation. The first part of this contribution deals with general geological evolution of the Menilite Formation and its representation in the various geological units. Next follows a brief description of shale gas and its possible characteristics in parent rock. An overview of the examined sites is following in study of outcrops where samples were taken. The next section describes the methods used for identification of organic material in the samples, the type of kerogens and thermal alteration of organic material in the rock. On the conclusion is evaluation of all the underlying methods of studying these samples and the provisions of the final deduction.en
dc.format42, [1] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent13278970 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbřidlicový plyncs
dc.subjectZápadní Karpatycs
dc.subjectpaleogéncs
dc.subjectorganický uhlíkcs
dc.subjectkerogencs
dc.subjectshale gasen
dc.subjectWestern Carpathiansen
dc.subjectPaleogeneen
dc.subjectorganic carbonen
dc.subjectkerogenen
dc.titleBřidličný plyn v sedimentech menilitového souvrství Moravskoslezských Beskydcs
dc.title.alternativeShale Gas in the Sediments of the Menilite Formation in the Moravo-Silesian Mtsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200506cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMěchová, Luciecs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisZAH0004_HGF_B2110_2101R003_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam