Show simple item record

dc.contributor.advisorKašovská, Kamilacs
dc.contributor.authorHanová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:45:47Z
dc.date.available2012-07-11T07:45:47Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92619
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá porovnáním rozdílných rekultivačních postupů poklesových kotlin na Karvinsku, k němuž bylo využito vlastností zoologické skupiny měkkýši (Mollusca). Součástí práce byl sběr měkkýšů na třech stanovištích, která byla rekultivována odlišnými metodami (sběry probíhaly v červnu, srpnu a listopadu 2011). Úkolem bylo představit bioinbikační význam měkkýšů a seznámit se se základními metodami rekultivace používanými k obnově krajiny postižené těžbou nerostných surovin. Během provedených sběrů bylo nalezeno celkem 22 druhů měkkýšů, z toho 15 suchozemských plžů (11 ulitnatých a 4 nazí), 6 vodních plžů a 1 zástupce mlžů. Z hlediska ohroženosti byl zaznamenán jeden druh z kategorie téměř ohrožených – Oxyloma elegans a jeden druh z kategorie zranitelných – Faustina faustina. Prokázán byl výskyt dvou nepůvodních druhů – Arion lusitanicus a Physella acuta.cs
dc.description.abstractThis work deals with the comparison of different methods of reclamation in flooded mine subsidence in Karvina region, which was used properties of zoological group molluscs (Mollusca). Part of this work was also to do the field study (three localities) that were reclaimed by different methods (collecting was done in June, August and November 2011). The main task was to introduce the bioindication importance of molluscs and become familiar with basic methods of reclamation used to restore the land affected by mining. During collections, there were found a total of 22 species of molluscs, of which 15 are terrestrial gastropods (11 with a conch and 4 without it), 6 aquatic mollusc and 1 representant of bivalve. In terms of vulnerability was reported in one species almost endangered category - Oxyloma elegans and one species of the vulnerable categories - Faustina faustina. There were also found two non-native species in the area - Arion lusitanicus and Physella acuta.en
dc.format67 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4925037 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectměkkýši, bioindikace, rekultivace, poklesová kotlinacs
dc.subjectmolluscs, bioindication, reclamation, flooded mine subsidenceen
dc.titlePorovnání rozdílných rekultivačních postupů poklesových kotlin na základě charakteristiky malakocenózcs
dc.title.alternativeThe comparison of different reclamation methods of flooded mine subsidences based on malacocenosis characteristicsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201778cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeFranková, Hanacs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHAN0010_HGF_B2102_3904R005_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record