Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorObalová, Luciecs
dc.contributor.authorMichalik, Svatoplukcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:57:16Z
dc.date.available2012-07-11T07:57:16Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93422
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractV rámci diplomové práce byla připravena impregnační metodou sada Co-Mn-Al směsných oxidů (mol. poměr Co:Mn:Al = 4:1:1) modifikovaných různým množství sodíku a cesia. Vzorky byly charakterizovány chemickou analýzou, fyzikální adsorpcí dusíku, rentgenovou práškovou difrakcí, elektronovou skenovací mikroskopií, teplotně programovanou redukcí vodíkem a testovány pro katalytický rozklad oxidu dusného. Byla provedena měření teplotní závislosti konverze N2O v teplotním rozmezí 270-450°C v inertním plynu a dále byl zkoumán vliv kyslíku, vodní páry a oxidu dusnatého ve vstupní směsi na konverzi oxidu dusného. Měření potvrdily inhibiční vliv kyslíku, vodní páry a oxidu dusnatého na rychlost rozkladu oxidu dusného. Bylo zjištěno, že vyšší konverze N2O byly dosaženy v přítomnosti katalyzátorů modifikovaných Cs. Dále byl sledován vliv kalcinační teploty a druh soli (CsNO3, Cs2CO3) použitý při impregnaci Co-Mn-Al směsného oxidu. Bylo zjištěno, že kalcinační teplota nemá na dosažené konverze N2O významný vliv. Vyšší konverze N2O v přítomnosti kyslíku, vodní páry a oxidu dusnatého bylo dosaženo na Co-Mn-Al směsném oxidu impregnovaném roztokem Cs2CO3.cs
dc.description.abstractIn the scope of this diploma thesis there was prepared a set of Co-Mn-Al mixed oxides (molar ratio Co:Mn:Al = 4:1:1), modified by various quantity of sodium and cesium, by impregnation method. Samples were characterized by chemical analysis, physical adsorption of nitrogen, ray powder diffraction, electron scanning microscopy, temperatureprogrammed reduction by hydrogen and were also tested for catalytic decomposition of nitrous oxide. There were made measurements of temperature dependence on N2O conversion in the temperature range 270-450°C in inert gas and further there was examined the influence of oxygen, water vapour and nitric oxide in the feed on conversion of nitrous oxide. The measurements confirmed the inhibition of oxygen, water vapour and nitric oxide on the reaction rate of N2O decomposition. It was discovered that a higher conversion of N2O was reached in the presence of catalysts modified by Cs. Further there was observed the influence of calcination temperature and type of salt (CsNO3, Cs2CO3) used in impregnation of Co-Mn-Al mixed oxide. It was discovered that the calcination temperature doesn’t have a significant influence on obtained conversion of N2O. Higher conversion of N2O presence of oxygen, water vapor and nitric oxide was achieved by the Co-Mn-Al mixed oxide impregnated Cs2CO3 solution.en
dc.format.extent3414613 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectN2O, katalytický rozklad, Cs, Na, promotor, směsný oxidcs
dc.subjectN2O, catalytic decomposition, Cs, Na, promoter, mixed oxideen
dc.titleOptimalizace obsahu Cs a Na promotoru ve směsném Co-Mn-Al oxiducs
dc.title.alternativeOptimization of Cs and Na promoter content in Co-Mn-Al mixed oxideen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeJirátová, Květušecs
dc.date.accepted2012-05-21cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodůcs
dc.contributor.consultantKarásková, Kateřinacs
dc.thesis.degree-programProcesní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchChemické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisMIC0070_FMMI_N3909_2807T004_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam