Optimalizace obsahu Cs a Na promotoru ve směsném Co-Mn-Al oxidu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93422

Show simple item record


dc.contributor.advisor Obalová, Lucie cs
dc.contributor.author Michalik, Svatopluk cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T07:57:16Z
dc.date.available 2012-07-11T07:57:16Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93422
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract V rámci diplomové práce byla připravena impregnační metodou sada Co-Mn-Al směsných oxidů (mol. poměr Co:Mn:Al = 4:1:1) modifikovaných různým množství sodíku a cesia. Vzorky byly charakterizovány chemickou analýzou, fyzikální adsorpcí dusíku, rentgenovou práškovou difrakcí, elektronovou skenovací mikroskopií, teplotně programovanou redukcí vodíkem a testovány pro katalytický rozklad oxidu dusného. Byla provedena měření teplotní závislosti konverze N2O v teplotním rozmezí 270-450°C v inertním plynu a dále byl zkoumán vliv kyslíku, vodní páry a oxidu dusnatého ve vstupní směsi na konverzi oxidu dusného. Měření potvrdily inhibiční vliv kyslíku, vodní páry a oxidu dusnatého na rychlost rozkladu oxidu dusného. Bylo zjištěno, že vyšší konverze N2O byly dosaženy v přítomnosti katalyzátorů modifikovaných Cs. Dále byl sledován vliv kalcinační teploty a druh soli (CsNO3, Cs2CO3) použitý při impregnaci Co-Mn-Al směsného oxidu. Bylo zjištěno, že kalcinační teplota nemá na dosažené konverze N2O významný vliv. Vyšší konverze N2O v přítomnosti kyslíku, vodní páry a oxidu dusnatého bylo dosaženo na Co-Mn-Al směsném oxidu impregnovaném roztokem Cs2CO3. cs
dc.description.abstract In the scope of this diploma thesis there was prepared a set of Co-Mn-Al mixed oxides (molar ratio Co:Mn:Al = 4:1:1), modified by various quantity of sodium and cesium, by impregnation method. Samples were characterized by chemical analysis, physical adsorption of nitrogen, ray powder diffraction, electron scanning microscopy, temperatureprogrammed reduction by hydrogen and were also tested for catalytic decomposition of nitrous oxide. There were made measurements of temperature dependence on N2O conversion in the temperature range 270-450°C in inert gas and further there was examined the influence of oxygen, water vapour and nitric oxide in the feed on conversion of nitrous oxide. The measurements confirmed the inhibition of oxygen, water vapour and nitric oxide on the reaction rate of N2O decomposition. It was discovered that a higher conversion of N2O was reached in the presence of catalysts modified by Cs. Further there was observed the influence of calcination temperature and type of salt (CsNO3, Cs2CO3) used in impregnation of Co-Mn-Al mixed oxide. It was discovered that the calcination temperature doesn’t have a significant influence on obtained conversion of N2O. Higher conversion of N2O presence of oxygen, water vapor and nitric oxide was achieved by the Co-Mn-Al mixed oxide impregnated Cs2CO3 solution. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3414613 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject N2O, katalytický rozklad, Cs, Na, promotor, směsný oxid cs
dc.subject N2O, catalytic decomposition, Cs, Na, promoter, mixed oxide en
dc.title Optimalizace obsahu Cs a Na promotoru ve směsném Co-Mn-Al oxidu cs
dc.title.alternative Optimization of Cs and Na promoter content in Co-Mn-Al mixed oxide en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Jirátová, Květuše cs
dc.date.accepted 2012-05-21 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů cs
dc.contributor.consultant Karásková, Kateřina cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Chemické inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis MIC0070_FMMI_N3909_2807T004_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MIC0070_FMMI_N3909_2807T004_2012.pdf 3.256Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics