Show simple item record

dc.contributor.advisorNovák, Josefcs
dc.contributor.authorAnýžová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:59:26Z
dc.date.available2012-07-11T07:59:26Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93760
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zefektivněním výrobního procesu při výrobě rotorů elektromotoru. Nově navržený stav uspořádání pracovišť spočívá v přesunu a seskupení technologicky rozdílných pracovišť na jedno společné místo, čímž vzniká tzv. technologická linka. To zaručuje plynulý tok výrobku výrobním procesem, označován také jako “One-Piece-Flow“. Hlavním faktorem ovlivňující volbu konečného řešení je sjednocení objemu výroby technologické linky s pracovištěm montáže elektromotorů. Přínosem této změny materiálového toku je uspoření jednoho stroje, redukce počtu pracovníků podílejících se na výrobě rotoru z šesti na tři pracovníky, úspora v nákladech zahrnutá v mezioperačních zásobách, snadné a přehledné řízení výroby, odstranění mezioperační dopravy a manipulace s materiálem.cs
dc.description.abstractMaster thesis deals with improving of production process of rotors of electric motor. The newly proposed state of workplaces arrangement consists in movement and grouping of technological different workplaces to one common place, so-called technological line. It warrants a fluent product flow by production process, also called “One-Piece-Flow”. The main factor influencing a selection of final solution is unification volume of production of technological line with workplace assembly of electric motors. Benefits of this change of material flow are saving one machine, reduction of workers who participant in production of rotors from six to three workers, saving in costs which are included in a buffer stocks, easy and well-arranged production control, removing of takedown transport and manipulation with material.en
dc.format.extent2224269 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzefektivněnícs
dc.subjectvýrobní procescs
dc.subjectrotorcs
dc.subjecttechnologická linkacs
dc.subjectimprovementen
dc.subjectproduction processen
dc.subjectrotoren
dc.subjecttechnological lineen
dc.titleZefektivnění výrobního procesu rotorů elektromotorůcs
dc.title.alternativeImprovement of Production Process of Rotors of Electric Motorsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeProcházka, Pavelcs
dc.date.accepted2012-06-13cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKYN014_FS_N2301_2303T002_20_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record