Show simple item record

dc.contributor.advisorRusz, Stanislavcs
dc.contributor.authorHilšer, Ondřejcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:01:24Z
dc.date.available2012-07-11T08:01:24Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93967
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá technologií přípravy materiálů s velmi jemnozrnnou strukturou dosaženou pomocí extrémní plastické deformace technologií ECAP. V práci byl proveden rozbor stávajících technologií přípravy jemnozrnné struktury. V praktické části bylo provedeno měření tvrdosti na vzorcích dvou hořčíkových slitin a to AZ31 a WE43. Jednotlivé výsledky a schémata měření tvrdosti jsou uvedeny v této práci. Obě hořčíkové slitiny byly experimentálně podrobeny procesu zjemnění zrna extrémní plastickou deformací. Ze vzorků odebraných po procesu zjemňování zrna byla zhotovena expozice výsledné struktury. Všechny dosažené hodnoty jsou uvedeny v textu práce a výsledky jsou dále podrobně rozebrány v závěru práce.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the technology of preparation materials with very fine grain structure achieved trough extreme plastic deformation of the ECAP technology. The thesis was carried out analysis of existing technologies for the preparation fine grained structure. In the practical part were taken measurements of the hardness on the two samples of magnesium alloys AZ31 and WE43. The individual results and schemes hardness measurements are shown in this thesis. Both magnesium alloys have been experimentally subjected to grain refinement process of extreme plastic deformation. The samples taken after the grain refinement process has been made exposition resulting structure. All obtained values are given in the text of the thesis and the results are further discussed in conclusion.en
dc.format.extent5470100 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMg slitinycs
dc.subjectUFG materiálycs
dc.subjectSPDcs
dc.subjectECAPcs
dc.subjecttvrdostcs
dc.subjectMg alloysen
dc.subjectUFG materialsen
dc.subjectSPDen
dc.subjectECAPen
dc.subjecthardnessen
dc.titleZjemňování zrna u slitin na bázi Mg procesem ECAPcs
dc.title.alternativeGrain Refinement Mg Alloys by ECAP Processen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeČížek, Lubomírcs
dc.date.accepted2012-06-14cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisHIL0011_FS_B2341_2303R002_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record