Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPeterová, Janacs
dc.contributor.authorGórniak, Tomášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:08:17Z
dc.date.available2012-07-11T08:08:17Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94716
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je návrh využití volného území v mírně zastavěné části obce Radvanice. Na základě průzkumu a rozboru dané lokality byl vypracován urbanisticko-architektonický návrh využití daného území včetně prostorového návrhu, dopravního řešení a statické dopravy, zásobování energiemi, návrh úprav zeleně a propočtu investičních nákladů. Vzhledem ke stávající zástavbě a možnostem, které území nabízí, byly vyhotoveny dva návrhy zástavby – smíšená zástavba rodinnými a řadovými domy a hromadná zástavba domy bytovými. Při návrhu bylo nezbytné brát ohled na limity řešeného území, kterými jsou ochranné pásmo přilehlého lesa a především nadzemní vedení vysokého napětí protínající úhlopříčně celý pozemek. Cílem práce je vybrat vhodný návrh vyhovující požadavkům území a územního plánu města Ostravy a vytvořit moderní a komfortní bydlení v klidné části na okraji města.cs
dc.description.abstractThe theme of this thesis is design of an usage of free space in moderately settled part of municipality Radvanice. An urban-architectonic design resolving usage of the location including space propositions, transportation solution, power supplies, alterations and renewals of greenery and cost of investments was made on the basis of research and analysis of this location. With regard to current house-building and possibilities offered by the location two lay-outs were compiled – mixxed pattern of single-family houses with attached houses and collective development of flat-buildings. It was necessary to consider limits of the location during designing such as protective zone of contiguous wood and above all an aerial high voltage convection secant the whole lot. Purpose of this thesis is to choose proper design suitable with requirments of the location and Ostrava city ground plan and create modern and comfortable living within quite subtopia.en
dc.format48 l. : il. + 16 příl.cs
dc.format.extent19844281 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstudiecs
dc.subjectúzemícs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectřadový důmcs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectochranné pásmocs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjecttechnická infrastrukturacs
dc.subjectstudyen
dc.subjectterritoryen
dc.subjectsingle-family houseen
dc.subjectatached houseen
dc.subjectflat-buildingen
dc.subjectprotective zoneen
dc.subjectroaden
dc.subjecttechnical infrastructureen
dc.titleÚzemní studie na ulici „Ludvíkova“ ve městě Ostrava pro účel individuálního a hromadného bydlenícs
dc.title.alternativeTerritorial study for individual and public housing in the locality „Ludvíkova“ in Ostrava municipalityen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200582cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department222 - Katedra městského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské stavitelství a inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisGOR086_FAST_B3607_3647R018_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam