Využití druhotných materiálů při výrobě průmyslových podlahových systémů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94768

Show simple item record


dc.contributor.advisor Besta, Petr cs
dc.contributor.author Carbol, Jakub cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T12:08:34Z
dc.date.available 2012-07-11T12:08:34Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94768
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce „Využití druhotných materiálu při výrobě průmyslových podlahových systémů“ se v podstatě dělí na dvě části. Teoretická část, se hlavně zabývá na shrnutí poznatků o materiálech používaných k výrobě cementových vsypů. Cementové vsypy jsou určeny pro přípravu nášlapné vrstvy průmyslových betonových podlah, proto jsou v práci uvedené nejběžnější poruchy těchto vrstev a z toho vyplívající požadavky, které jsou na ně kladené. V teoretické části jsou taky uvedeny hlavní složky pro přípravu cementových směsí. Je zde popsána výroba a vlastnosti těchto složek jako jsou cement, plnivo (kamenivo) a chemické modifikátory. Především se však věnuje vlivu jednotlivých složek na výsledné vlastnosti cementových vsypů. Praktická část by se dala ještě rozdělit na dvě části, v první části jsou uvedené vlastnosti zkoumaného materiálu a také teoretický základ pro jednotlivé testy vlastností cementových vsypů, jako jsou analýza zrnitosti, zkouška obrusu, zkouška pevnosti v tlaku a pevnosti tahu ohybem. V první části je taky návrh receptur cementových směsí, kde se původní plnivo nahrazovalo abrazivním materiálem TRYMAT. Druhá část praktické části se věnuje naměřeným výsledkům a jejich porovnávání s referenční směsí FORTEDUR 1010 cs
dc.description.abstract Thesis " The use of secondary materials in the manufacture of industrial flooring systems " is basically divided into two parts. The theoretical part is mainly concerned with the general knowledge of the materials used to manufacture cement shake . Cement shake-ins are designed to prepare wear layers of industrial concrete floors , so they're working the most common disorders of these layers of revenues resulting from the requirements that are applicable to them. In the theoretical part are also the main ingredients for the preparation of cement mixtures. It describes the production and properties of these components such as cement, aggregate ( gravel ) and chemical modifiers. In particular, he focuses on the influence of individual components of the resulting properties of cement shake . The practical part could be further divided into two parts, the first part examined the properties of the material and the theoretical basis for individual tests of cement shake , such as grain size analysis , abrasion test , test compression strength and tensile strength bend. In the first part of the proposal is also a mixture of cement formulations , where the original filler replaced the abrasive material Trym . The second part is devoted to the practical part of the measurement results and their comparison with the reference mixture FORTEDUR 1010 en
dc.format 45 l. : il. cs
dc.format.extent 2895139 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject cementové vsypy cs
dc.subject umělé kamenivo cs
dc.subject křivka zrnitosti cs
dc.subject abrazivní materiál cs
dc.subject odolnost proti obrusu cs
dc.subject pevnost v tahu ohybem cs
dc.subject pevnost v tlaku cs
dc.subject dry hhakes cement en
dc.subject artificial stone en
dc.subject grading curve en
dc.subject abrasive material en
dc.subject abrasion resistence en
dc.subject tensile strength bending en
dc.subject compressive strength en
dc.title Využití druhotných materiálů při výrobě průmyslových podlahových systémů cs
dc.title.alternative The Use of Secondary Materials in the Manufacture of Industrial Floor Systems en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201201290 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Fischer, Jiří cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a management v průmyslu cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis CAR0004_FMMI_B3922_6208R123_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CAR0004_FMMI_B3922_6208R123_2012.pdf 2.761Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics