Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBesta, Petrcs
dc.contributor.authorCarbol, Jakubcs
dc.date.accessioned2012-07-11T12:08:34Z
dc.date.available2012-07-11T12:08:34Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94768
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce „Využití druhotných materiálu při výrobě průmyslových podlahových systémů“ se v podstatě dělí na dvě části. Teoretická část, se hlavně zabývá na shrnutí poznatků o materiálech používaných k výrobě cementových vsypů. Cementové vsypy jsou určeny pro přípravu nášlapné vrstvy průmyslových betonových podlah, proto jsou v práci uvedené nejběžnější poruchy těchto vrstev a z toho vyplívající požadavky, které jsou na ně kladené. V teoretické části jsou taky uvedeny hlavní složky pro přípravu cementových směsí. Je zde popsána výroba a vlastnosti těchto složek jako jsou cement, plnivo (kamenivo) a chemické modifikátory. Především se však věnuje vlivu jednotlivých složek na výsledné vlastnosti cementových vsypů. Praktická část by se dala ještě rozdělit na dvě části, v první části jsou uvedené vlastnosti zkoumaného materiálu a také teoretický základ pro jednotlivé testy vlastností cementových vsypů, jako jsou analýza zrnitosti, zkouška obrusu, zkouška pevnosti v tlaku a pevnosti tahu ohybem. V první části je taky návrh receptur cementových směsí, kde se původní plnivo nahrazovalo abrazivním materiálem TRYMAT. Druhá část praktické části se věnuje naměřeným výsledkům a jejich porovnávání s referenční směsí FORTEDUR 1010cs
dc.description.abstractThesis " The use of secondary materials in the manufacture of industrial flooring systems " is basically divided into two parts. The theoretical part is mainly concerned with the general knowledge of the materials used to manufacture cement shake . Cement shake-ins are designed to prepare wear layers of industrial concrete floors , so they're working the most common disorders of these layers of revenues resulting from the requirements that are applicable to them. In the theoretical part are also the main ingredients for the preparation of cement mixtures. It describes the production and properties of these components such as cement, aggregate ( gravel ) and chemical modifiers. In particular, he focuses on the influence of individual components of the resulting properties of cement shake . The practical part could be further divided into two parts, the first part examined the properties of the material and the theoretical basis for individual tests of cement shake , such as grain size analysis , abrasion test , test compression strength and tensile strength bend. In the first part of the proposal is also a mixture of cement formulations , where the original filler replaced the abrasive material Trym . The second part is devoted to the practical part of the measurement results and their comparison with the reference mixture FORTEDUR 1010en
dc.format45 l. : il.cs
dc.format.extent2895139 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectcementové vsypycs
dc.subjectumělé kamenivocs
dc.subjectkřivka zrnitostics
dc.subjectabrazivní materiálcs
dc.subjectodolnost proti obrusucs
dc.subjectpevnost v tahu ohybemcs
dc.subjectpevnost v tlakucs
dc.subjectdry hhakes cementen
dc.subjectartificial stoneen
dc.subjectgrading curveen
dc.subjectabrasive materialen
dc.subjectabrasion resistenceen
dc.subjecttensile strength bendingen
dc.subjectcompressive strengthen
dc.titleVyužití druhotných materiálů při výrobě průmyslových podlahových systémůcs
dc.title.alternativeThe Use of Secondary Materials in the Manufacture of Industrial Floor Systemsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201201290cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeFischer, Jiřícs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisCAR0004_FMMI_B3922_6208R123_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam