Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrajčovič, Mariáncs
dc.contributor.authorSeidler, Tomášcs
dc.date.accessioned2012-10-22T07:34:19Z
dc.date.available2012-10-22T07:34:19Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95090
dc.descriptionImport 22/10/2012cs
dc.description.abstractDisertační prací je řešena v současné době stále aktuální problematiku správy a údržby silnic v tzv. ohrožených územích. Ohrožená území jsou v práci omezena na oblasti ovlivněné důlní činností. Jako cílová oblast je vymezena oblast okresu Karviná, která byla v historii i v současnosti stále je, postižena intenzivní důlní činností. Práce se zabývá regionálními až lokálními problémy, které jsou však převoditelné do dalších oblastí se stejnými, či obdobnými okrajovými podmínkami. Řešení je omezeno dostupnými daty k dané problematice. Sledovány jsou zejména silnice II. a III. třídy, jejichž údržba spadá pod kompetence kraje, potažmo krajské správy silnic. Jelikož v současnosti je problematika hospodaření s vozovkou v kraji stále nedořešena, výstupy práce by měly její aplikaci podpořit. Cílem disertační práce je zjistit, jaké parametry či vstupy mají vliv na výskyt důlních škod, přičemž jako výchozí podklady jsou použity v podstatě výhradně informace běžně dostupné správci silnic. Práce je založena na zpracování a analýze podkladů v geografických informačních systémech a dalším hodnocením jejich výstupů pomocí statistických metod. Na základě těchto analýz je plánován výstup v podobě doporučení pro systematické plánování a hospodaření se silniční sítí a sestavení modelů pro predikci vzniku poruch. V závěru disertační práce jsou uvedeny doporučení pro další výzkum a návrhy využití v praxi při správě a údržbě pozemních komunikací.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with presently still actual issue of roads management and maintenance aimed on threatened areas. Threatened areas are in work limited to areas affected by deep mining activities. The target area is the Karvina district, which was affected by the historical and present intensive mining activity. Thesis deals with regional and local problems that are transferable to other areas with the same or similar conditions. Solution of this issue is limited by available data. Survey is mainly on roads of 2nd and 3rd class, their maintenance falls under the competence of the County Road Administration. The issue of Pavement Management System in the county is still unresolved; the outputs should support its application. Aim of the thesis is to determine what parameters or inputs affect the arising of mining disturbances. As input data are used in particular and basically only data commonly available to County Road Administration. Elaboration is based on data processing and analyses in Geographic Information Systems and further outcomes evaluation by using statistical methods. The planed results based on these analyses are recommendations and definition of prediction models for Pavement Management System application in solved region. Thesis conclusions are intended for further research with potential practical application in order to refine methods for outputs according to needs of the County Road Administration. There are given recommendations for further research and proposals for practical use in the management and maintenance of roads at the end of the dissertation.en
dc.format189, [9] l. : il.cs
dc.format.extent5827670 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsilnicecs
dc.subjectdůlní činnostcs
dc.subjectvlivy poddolování, systém hospodaření s vozovkoucs
dc.subjectSHVcs
dc.subjectGIScs
dc.subjectroadsen
dc.subjectmining activityen
dc.subjectundermining effectsen
dc.subjectpavement management systemen
dc.subjectPMSen
dc.subjectGISen
dc.titleNavrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohrožených územíchcs
dc.title.alternativeDesign of roads reconstructions in threatened areasen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201201033cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKomačka, Jozefcs
dc.contributor.refereeBezák, Bystríkcs
dc.contributor.refereeVébr, Ludvíkcs
dc.date.accepted2012-06-29cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department227 - Katedra dopravního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské inženýrství a stavitelstvícs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisSEI07_FAST_P3607_3607V012_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam