Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBařinová, Dagmarcs
dc.contributor.authorAdamovská, Markétacs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:51:45Z
dc.date.available2012-10-30T09:51:45Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95507
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou účetní závěrky a krizí v podniku. Diplomová práce je prakticko-aplikačního charakteru. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku účetní závěrky a finanční analýzy. V účetní závěrce je blíže rozvedena rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. U finanční analýzy je zájem věnován analýze absolutních ukazatelů a ukazatelům poměrové analýzy. V praktické části je zpracována a zhodnocena finanční analýza účetní závěrky společnosti DLOBIS s. r. o. za sledované období 2008 -2011, na jejímž základě jsou odvozeny krizové oblasti společnosti. Navržená investiční řešení jsou také obsahem praktické části. Cílem diplomové práce je vyhodnocení možných způsobů řešení krizových oblastní posuzované společnosti a výběr nejvhodnější varianty.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the issue of the financial statements and the crisis of the enterprise. The thesis is of practical-applicable character. The theoretical part is focused on the characterization of financial statements and financial analysis. In the financial statements are further elaborated a balance sheet, profit and loss statement and attachment of financial statements. For the financial analysis, the interest is focused on the analysis of the absolute indicators and the indicators of ratio analysis. In the practical part is processed and evaluated the financial analysis of financial statements of the company DLOBIS s.r.o. for the period 2008-2011, on the basis whose are derived the crisis area of the company. Proposed investment solutions are also discussed in the practical parts. The aim of the thesis is an evaluation of the potentials methods of solution the crisis area under the company and choice of the best solution.en
dc.format.extent2568120 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectdruhotná platební neschopnostcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectinvestiční řešenícs
dc.subjectkrizecs
dc.subjectpřekapitalizovánícs
dc.subjectúčetní závěrkacs
dc.subjectukazatelé poměrové analýzycs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectvyhodnocení finanční situacecs
dc.subjectvysoká likviditacs
dc.subjectanalysisen
dc.subjectsecondary insolvencyen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectinvestment solutionen
dc.subjectcrisisen
dc.subjectovercapitalizeden
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjectindicators of the ratio analysisen
dc.subjectvertical analysisen
dc.subjectevaluation of the financial situationen
dc.subjecthigh liquidityen
dc.titleAnalýza účetní závěrky a krize podnikucs
dc.title.alternativeAnalysis of Financial Statements and Crisis of the Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeUrbanová, Hanacs
dc.date.accepted2012-09-03cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisADA342_EKF_N6208_6202T049_00_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam