Snížení zranitelnosti technologického procesu při řízení rizik v průmyslových podnicích

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95636

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bernatík, Aleš cs
dc.contributor.author Suchardová, Petra cs
dc.date.accessioned 2012-10-30T10:01:22Z
dc.date.available 2012-10-30T10:01:22Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95636
dc.description Import 30/10/2012 cs
dc.description.abstract Postavení firmy v konkurenčním prostředí záleží na mnoha faktorech. Jedná se především o obor podnikání, velikost firmy, situaci na trhu, orientaci na zákazníka a konkurenceschopnost. Právě poslední hledisko je velmi důležité a přináší otázku, jak firmy v dnešním tržním prostředí mohou získat konkurenční výhodu. Mezi možné způsoby patří v oblasti řízení společnosti také management rizik, který postupně nachází uplatnění u širokého spektra společností a činností. Uvedená práce se zaměřuje na řízení rizik v oblasti mimořádných událostí spojených se vznikem požáru a výbuchu v rámci systému Asset risk management. Konkrétním cílem práce je vytvoření metodiky pro řízení rizik mimořádné události a výpočetního programu, které umožní snížení zranitelnosti v podnicích hutního průmyslu a ověření metodiky na reálné případové studii. První a druhá kapitola seznamuje s řešenou problematikou řízení rizik a možnými způsoby modelování mimořádných událostí. U řízení rizik jsou popsány nejdůležitější výchozí předpoklady pro seznámení s problematikou, jsou uvedeny organizace v Evropě a na světě, které sdružují konzultační firmy, oborová sdružení a výzkumné instituce v oblasti řízení rizik. U modelování havárií jsou popsány nejzávažnější historické události se závažným dopadem na chráněné hodnoty a možné způsoby modelování dopadů a zranitelnosti mimořádných událostí pro potřeby řízení rizik, havarijního plánování a studií. Jsou zde uvedeny také základní legislativní předpisy a počítačové programy. Třetí kapitola konkretizuje dílčí cíle práce. Čtvrtá kapitola obsahuje zvolené metody zpracování. Kapitola je rozdělena na část risk management a modelování průmyslových havárií. V části risk management jsou uvedeny podrobnější informace k riziku, procesu řízení rizik a systému Asset risk management. Část modelování průmyslových havárií se věnuje předpokladům výpočtů, rozdělení požárů a výbuchů do skupin a teoretickému popisu nejdůležitějších výpočetních modelů, u kterých jsou uvedeny odkazy na teoretická odvození a jejich omezení. Pátá kapitola navrhuje metodiku pro řízení rizik v oblasti mimořádných událostí způsobených vznikem požáru a výbuchu pro podniky v hutním průmyslu. Šestá kapitola ověřuje navrženou metodiku v rámci hutní společnosti v Moravskoslezském kraji, kdy jsou postupně uvedeny jednotlivé hodnocené mimořádné události. Modelování požárů a explozí a samotné hodnocení konkrétních mimořádných událostí je uvedeno v samostatných přílohách práce. Práce pokračuje diskuzí výsledků z případové studie, navržené metodiky a vytvořeného programu. Závěr zhodnocuje přínosy pro praxi a výzkum. Součástí je také uvedení dalšího možného směru vývoje. cs
dc.description.abstract The position of the company on the market depends on a lot of factors. It is mainly the business field, a size of the company, an orientation on a customer and competitiveness. The last aspect is a quite important and brings a question how the companies can get the competitive advantage currently. The possible way is the risk management, this has gradually found the application in a huge range of the companies and the activities. The presented work focuses on the risk management in a sphere of extraordinary accidents connected with the fire and the explosion formation within Asset risk management system. The particular goal of the work is a creation of the methodology for risk management of extraordinary accident and computer program which enable decreasing of the vulnerability in the metallurgical companies, and the verification on the case study. The first and the second chapter acquaint with the solved issue of risk management and possible ways of the extraordinary events modelling. The most important initial presumptions for a meeting with the issue by the risk management, the organizations in Europe and in the world which associate the consultant companies, the field associations and research institutes in a sphere of risk management, are described here. The historical events with the severe consequences on the protected values and possible ways of modelling of consequences and vulnerability for a need of risk management and the study, are described here. There are presented the basic legal regulations and computer programs. The third chapter concretizes the particular goals of the work. The fourth chapter includes the chosen methods of the elaboration. The chapter is divided into the risk management and the modelling of industrial accidents. The detailed information on the risk, the process of risk management and the Asset risk management are presented in the part of the risk management. The part of the modelling of industrial accidents includes the presumptions of the calculations, division of the fires and explosions to the groups and a theoretical description of the most important computational models. The fifth chapter proposes the methodology for the risk management in a sphere of extraordinary events caused by the fire and the explosion for the metallurgical companies. The sixth chapter verifies the proposed methodology within the metallurgical company in Moravian – Silesian region, the particular evaluated extraordinary events are gradually presented. The modelling of the fires and the explosions and the evaluation of the particular extraordinary accidents are presented in separate appendixes of the work. The work continues with results discussion from the case study, the proposed methodology and the created program. The conclusion evaluates the benefits for the praxis and the research. The part of the work is the presentation of the possible development ways. en
dc.format 185 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 7082681 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject řízení rizik cs
dc.subject hutní společnost cs
dc.subject extraordinary event en
dc.subject risk management en
dc.subject metallurgical company en
dc.title Snížení zranitelnosti technologického procesu při řízení rizik v průmyslových podnicích cs
dc.title.alternative a en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201300644 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Šenovský, Michail cs
dc.contributor.referee Malý, Stanislav cs
dc.contributor.referee Oravec, Milan cs
dc.date.accepted 2012-10-18 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Požární ochrana a bezpečnost cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis JEL071_FBI_P3908_3908V009_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
JEL071_FBI_P3908_3908V009_2012.pdf 6.754Mb PDF View/Open
JEL071_FBI_P3908_3908V009_2012_autoreferat.pdf 406.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics