Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBernatík, Alešcs
dc.contributor.authorSuchardová, Petracs
dc.date.accessioned2012-10-30T10:01:22Z
dc.date.available2012-10-30T10:01:22Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95636
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractPostavení firmy v konkurenčním prostředí záleží na mnoha faktorech. Jedná se především o obor podnikání, velikost firmy, situaci na trhu, orientaci na zákazníka a konkurenceschopnost. Právě poslední hledisko je velmi důležité a přináší otázku, jak firmy v dnešním tržním prostředí mohou získat konkurenční výhodu. Mezi možné způsoby patří v oblasti řízení společnosti také management rizik, který postupně nachází uplatnění u širokého spektra společností a činností. Uvedená práce se zaměřuje na řízení rizik v oblasti mimořádných událostí spojených se vznikem požáru a výbuchu v rámci systému Asset risk management. Konkrétním cílem práce je vytvoření metodiky pro řízení rizik mimořádné události a výpočetního programu, které umožní snížení zranitelnosti v podnicích hutního průmyslu a ověření metodiky na reálné případové studii. První a druhá kapitola seznamuje s řešenou problematikou řízení rizik a možnými způsoby modelování mimořádných událostí. U řízení rizik jsou popsány nejdůležitější výchozí předpoklady pro seznámení s problematikou, jsou uvedeny organizace v Evropě a na světě, které sdružují konzultační firmy, oborová sdružení a výzkumné instituce v oblasti řízení rizik. U modelování havárií jsou popsány nejzávažnější historické události se závažným dopadem na chráněné hodnoty a možné způsoby modelování dopadů a zranitelnosti mimořádných událostí pro potřeby řízení rizik, havarijního plánování a studií. Jsou zde uvedeny také základní legislativní předpisy a počítačové programy. Třetí kapitola konkretizuje dílčí cíle práce. Čtvrtá kapitola obsahuje zvolené metody zpracování. Kapitola je rozdělena na část risk management a modelování průmyslových havárií. V části risk management jsou uvedeny podrobnější informace k riziku, procesu řízení rizik a systému Asset risk management. Část modelování průmyslových havárií se věnuje předpokladům výpočtů, rozdělení požárů a výbuchů do skupin a teoretickému popisu nejdůležitějších výpočetních modelů, u kterých jsou uvedeny odkazy na teoretická odvození a jejich omezení. Pátá kapitola navrhuje metodiku pro řízení rizik v oblasti mimořádných událostí způsobených vznikem požáru a výbuchu pro podniky v hutním průmyslu. Šestá kapitola ověřuje navrženou metodiku v rámci hutní společnosti v Moravskoslezském kraji, kdy jsou postupně uvedeny jednotlivé hodnocené mimořádné události. Modelování požárů a explozí a samotné hodnocení konkrétních mimořádných událostí je uvedeno v samostatných přílohách práce. Práce pokračuje diskuzí výsledků z případové studie, navržené metodiky a vytvořeného programu. Závěr zhodnocuje přínosy pro praxi a výzkum. Součástí je také uvedení dalšího možného směru vývoje.cs
dc.description.abstractThe position of the company on the market depends on a lot of factors. It is mainly the business field, a size of the company, an orientation on a customer and competitiveness. The last aspect is a quite important and brings a question how the companies can get the competitive advantage currently. The possible way is the risk management, this has gradually found the application in a huge range of the companies and the activities. The presented work focuses on the risk management in a sphere of extraordinary accidents connected with the fire and the explosion formation within Asset risk management system. The particular goal of the work is a creation of the methodology for risk management of extraordinary accident and computer program which enable decreasing of the vulnerability in the metallurgical companies, and the verification on the case study. The first and the second chapter acquaint with the solved issue of risk management and possible ways of the extraordinary events modelling. The most important initial presumptions for a meeting with the issue by the risk management, the organizations in Europe and in the world which associate the consultant companies, the field associations and research institutes in a sphere of risk management, are described here. The historical events with the severe consequences on the protected values and possible ways of modelling of consequences and vulnerability for a need of risk management and the study, are described here. There are presented the basic legal regulations and computer programs. The third chapter concretizes the particular goals of the work. The fourth chapter includes the chosen methods of the elaboration. The chapter is divided into the risk management and the modelling of industrial accidents. The detailed information on the risk, the process of risk management and the Asset risk management are presented in the part of the risk management. The part of the modelling of industrial accidents includes the presumptions of the calculations, division of the fires and explosions to the groups and a theoretical description of the most important computational models. The fifth chapter proposes the methodology for the risk management in a sphere of extraordinary events caused by the fire and the explosion for the metallurgical companies. The sixth chapter verifies the proposed methodology within the metallurgical company in Moravian – Silesian region, the particular evaluated extraordinary events are gradually presented. The modelling of the fires and the explosions and the evaluation of the particular extraordinary accidents are presented in separate appendixes of the work. The work continues with results discussion from the case study, the proposed methodology and the created program. The conclusion evaluates the benefits for the praxis and the research. The part of the work is the presentation of the possible development ways.en
dc.format185 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent7082681 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjecthutní společnostcs
dc.subjectextraordinary eventen
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectmetallurgical companyen
dc.titleSnížení zranitelnosti technologického procesu při řízení rizik v průmyslových podnicíchcs
dc.title.alternativeaen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201300644cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠenovský, Michailcs
dc.contributor.refereeMalý, Stanislavcs
dc.contributor.refereeOravec, Milancs
dc.date.accepted2012-10-18cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchPožární ochrana a bezpečnostcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisJEL071_FBI_P3908_3908V009_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam