Show simple item record

dc.contributor.advisorStalmachová, Barbaracs
dc.contributor.authorKašovská, Kamilacs
dc.date.accessioned2013-01-15T13:16:14Z
dc.date.available2013-01-15T13:16:14Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95843
dc.descriptionImport 15/01/2013cs
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá hodnocením stupně zasolení vod ve zvodnělých poklesových kotlinách na základě druhového složení vodních malakocenóz. Chemismus vod poklesových kotlin je výrazně ovlivněn úpravami břehových částí návozy hlušinového materiálu, což má za následek zvýšené hodnoty některých parametrů vod. Jedná se zejména o obsah rozpuštěných látek, chloridů a síranů – tedy o faktory, jež mají přímou spojitost se zasolením povrchových vod. Zvýšená salinita má významný vliv na biotu ve zvodnělých poklesových kotlinách – vegetaci, bezobratlé a následně také nepřímo na obratlovce (obojživelníci, plazi a ptáci). Její zvýšené hodnoty mohou vést až k likvidaci některých druhů rostlin a živočichů a zhoršení ekologického stavu biotopu. Pro výzkum závislostí mezi stupněm zasolení a charakterem vodních malakocenóz bylo vybráno 10 lokalit – zvodnělých poklesových kotlin – na Karvinsku. Hodnocení bylo provedeno na základě analýz hydrochemických parametrů a sběrů vodních druhů měkkýšů za období dvou let (2010, 2011). Na základě statistických analýz byly zjištěny závislosti mezi obsahem rozpuštěných látek, chloridů, konduktivitou a pH a některými druhy vodních měkkýšů. Zmíněn je také vliv obsahu vápníku a hořčíku na malakocenózy. Na základě výsledků získaných v rámci této disertační práci můžeme říci, že optimální hodnoty pro vývin vodních malakocenóz jsou ve vodách s hodnotami zasolení nad 500 mg/l s tím, že horní hranice se pohybuje okolo 1000 – 1200 mg/l RL. U ostatních sledovaných hydrochemických parametrů (pH, Ca, Mg, chloridy, sírany) nebyl zjištěn přímý statisticky významný vliv na složení vodních malakocenóz v ZPK. V návaznosti na tato fakta byly označeny 2 vodní druhy kmene Mollusca za vhodné bioindikátory zasolení povrchových vod a byly určeny mezní hodnoty obsahu rozpuštěných látek, na které by měl být brán ohled při plánování hydrické rekultivace ve zvodnělých poklesových kotlinách.cs
dc.description.abstractDoctoral thesis is devoted to the evaluation of salinity in flooded mine subsidences according to aquatic mollusc diversity. Chemism of water in flooded mine subsidences is significantly influenced by banks modeling, using tailings, this could result in higher values of some hydrochemical factors, such as content of dissolved substances, chlorids and sulphates – thus factors, that are related to salinity of surface waters. Higher salinity has considerable impact on biota in flooded mine subsidences – vegetation, invertebrates and also subsequently on vertebrates (amphibians, reptiles and birds). Higher values of salinity could even lead to the species liquidation (plants and animals) and to ecological status deterioration of biotop. There were chosen 10 localities for the study – flooded mine subsidences – in Karvina region. The assessment was conducted according to water chemism and aquatic malacocenosis characteristics (sampling and field study in 2010 and 2011). There were found correlations between content of total dissolved substances, chlorids, conductivity, pH and some mollusc species. There is also some information about calcium and potasium impact on malacocenosis. On the basis of results from this disertation thesis we can say, that optimal conditions for aquatic malacocenosis in waters in flooded mine subsidences are above the value 500 mg/l and the upper limitation value is about 1000 – 1200 mg/l total dissolved substances. In other examined hydrochemical parametres (pH, Ca, Mg, chlorids, sulfats) were not found statistically significant effects on the aquatic malacocenosis in flooded mine subsidences. In relation, there were identified 2 aquatic mollusc species as appropriate bioindicators of surface waters salinity, this study comment salso the water salinity condition in the course of hydric reclamation in flooded mine subsidences.en
dc.format97, [17] l. : il. + 1 CD-RWcs
dc.format.extent13700279 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthornická krajina, bioindikace, salinita, zvodnělé poklesové kotliny, vodní měkkýšics
dc.subjectmining landscape, bioindication, salinity, flooded mine subsidences, aquatic molluscsen
dc.titleHodnocení stupně zasolení vod poklesových kotlin na základě charakteristiky malakocenóz.cs
dc.title.alternativeThe Assessment of Salinisation in Flooded mine Subsidences based on Mallacocenosis Characteristics.en
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201300660cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeDitrich, Olegcs
dc.contributor.refereeKučerová, Radmilacs
dc.contributor.refereePecharová, Emíliecs
dc.date.accepted2012-12-13cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programInženýrská ekologiecs
dc.thesis.degree-branchOchrana životního prostředí v průmyslucs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKAS241_HGF_P3904_3904V012_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record