Show simple item record

dc.contributor.advisorLahuta, Hynekcs
dc.contributor.authorZdvořák, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2013-01-15T13:19:07Z
dc.date.available2013-01-15T13:19:07Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/96047
dc.descriptionImport 15/01/2013cs
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce je komplexní návrh a posouzení dočasného pažení a definitivního ostění pro stavební jámy čerpací stanice, jež jsou součástí veřejné kanalizace obce Baška. Před vlastním návrhem je vyhodnocen IG průzkum zájmové oblasti a proveden vlastní doplňkový IG průzkum formou odběru vzorků a laboratorních měření a následně zpracování návrhu technologie provádění díla. Byla vymyšlena a popsána metodika zadání a vyhodnocení dočasného pažení v podobě velkorozměrových pažících boxů do matematických modelů, popsány jsou i ostatní prvky a jejich metodika zadání. Na základě těchto předpokladů byly zpracovány matematické modely tří stavebních jam a jejich variantních provedení v programech Plaxis2D v množství 15 modelů a Geo5 v množství 12 modelů. Pro kontrolu vypočtených dat je proveden ruční výpočet definitivního ostění z ŽB prefabrikátů a jeho posouzení. Výsledkem diplomové práce je vyhodnocení optimálního návrhu technologie a realizace díla na základě vypočtených a podrobně vyhodnocených dat. Nechybí zde ani zhodnocení projektu z časového a ekonomického hlediska, součástí je také výkresová dokumentace. Závěrem se stává shrnutí, úvaha, a doporučení pro výstavbu v rámci matematického modelování a použité technologie.cs
dc.description.abstractThe main objective of this diploma thesis is the complex design and analysis of the temporary shoring and the final lining of pit filling stations which are part of the public sewerage system of Baska. Before the proposal itself, an GEOE survey of the areas of interest is evaluated and a specific additional GEOE survey is carried out using sampling and laboratory measurements, followed by a draft of the technical implementation aspects. The methodology and the practical evaluation of temporary shoring is devised and specified in the form of large-scale sheeting boxes, in which the mathematical models are described, together with other elements and the methodology for their completion. Based on these assumptions, mathematical models of the three pits and of their variant models were developed in the Plaxis2D program (15 models in total) and the Geo5 program (a further 12 models). Manual calculation is carried out to check the calculated data for the final lining with precast reinforced concrete and its assessment. The outcome of this thesis is an evaluation of the optimal design and technical implementation on the basis of calculated and thoroughly evaluated data. Project evaluation from the time and economic perspectives is included as well as part of the design documentation. Finally, there is a summary, overall assessment and recommendations for the construction of the mathematical models and technical aspects.en
dc.format66, [76] l. : il.cs
dc.format.extent18464678 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzakládání stavecs
dc.subjectstavební jámacs
dc.subjectinženýrsko-geologický průzkumcs
dc.subjectlaboratorní zkouškycs
dc.subjectvelkorozměrové pažící boxycs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectPlaxis2Dcs
dc.subjectGeo5cs
dc.subjectstupeň stabilitycs
dc.subjectsmyková plochacs
dc.subjectposouzení paženícs
dc.subjectposouzení výztužecs
dc.subjectfoundation engineeringen
dc.subjectconstruction piten
dc.subjectgeological engineering surveyen
dc.subjectlaboratory testsen
dc.subjectlarge-scale sheeting boxesen
dc.subjectFinite Element Methoden
dc.subjectPlaxis2Den
dc.subjectGeo5en
dc.subjectstability degreeen
dc.subjectslip surfaceen
dc.subjectanalysis of the shoringen
dc.subjectanalysis of the reinforcementen
dc.titleNávrh a posouzení stavebních jam pro čerpací stanicics
dc.title.alternativeDesign and Construction of the Foundation Pit for Pumping Stationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300232cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKajan, Jancs
dc.date.accepted2013-01-10cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeotechnikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisZDV008_FAST_N3607_3607T035_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record