Show simple item record

dc.contributor.advisorKovács, Jancs
dc.contributor.authorFeher, Lukášcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:07:30Z
dc.date.available2013-06-26T11:07:30Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/97249
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce „Popis zásobovacího procesu v automobilové společnosti při použití zásad a principů JIT.“ vznikla za účelem aplikovat znalosti a dovednosti nabyté v bakalářském studiu oboru Management na konkrétní oblast fungování podniku. V této práci je popsán zásobovací proces v automobilové společnosti, která používá při řízení svého zásobování metodu „Just In Time“ (dále jen JIT). Veškerou komunikaci, administrativu a realizaci dodávky mezi dodavateli a automobilovou společností v tomto případě zprostředkovává forwardingová společnost, ve které autor této bakalářské práce čtvrt roku působil jako Junior Forwarding Assistant. Cílem této práce je pomocí teoretických znalostí z odborné literatury a dat získaných z praxe popsat celý zásobovací proces od převzetí zásilky přepravní společností až po její doručení ke skladu automobilové společnosti a ukázat hlavní přínosy i rizika metody JIT pro automobilovou společnost. Teoretická část práce se zabývá stručným popisem zásobovacího procesu a jeho řízení dle doporučené literatury. Dále následuje popis metody JIT, jejího uplatnění v automobilovém průmyslu a výčet požadavků této metody na samotný zásobovací proces. Pro úplnost je v této části zahrnuto také stručné teoretické pojednání o mezinárodní přepravě, jejich úskalích, specificích a vlivu tohoto druhu dopravy na cenu, dostupnost, kvalitu a spolehlivost dodání zboží do automobilové společnosti. V aplikační části je nejprve krátce představena automobilová společnost a také forwardingová společnost, která v tomto případě poskytuje své logistické služby. Dále pak následuje popis samotného zásobovacího procesu při použití zásad a principů JIT z hlediska logistického pracovníka forwardingové společnosti, včetně administrativy, celních náležitostí a komunikace s externími přepravci. Na závěr jsou shrnuty poznatky, které se objevily v aplikační části, zejména výhody či nevýhody metody JIT.cs
dc.description.abstractBachelor work „Description of supply chain in automotive company under JIT rules and principles.” has been created in order to apply knowledge and skills gained by studying subject Management on the Faculty of Economics on a specific aspect of business operation. This work describes the supply chain in automotive company, that is using „Just In Time“ method to manage their logistic processes. All communication, administration and realization of transport of supplies between suppliers and automotive company s in this case realized by a forwarding company, in which the author of this work has been working for three months as a Junior Forwarding Assistant. Goal of this work is to describe the whole supply chain from pickup of cargo to its delivery to the automotive company and to show the main benefits and risks associated with method „Just In Time“ for the automotive company. In theoretical part supply chain and its managements are described using recommended literature. Then follows the description of method „Just In Time“, its application in automotive industry and what this method requires from the supply chain itself. For coherence a short theoretical summary of international transport of goods, its perils, specific requirements and its influence on the price, availability, quality and reliability of delivery of goods to the automotive company is also included. The automotive and forwarding companies are presented at the beginning of the practical part of this work. Then follows the description of the actual supply chain under JIT rules and principles from the perspective of the Junior Forwarding Assistant of the forwarding company, including administrative, custom prerequisites and communication with external shippers. In the end the observations that transpired in the practical part, most of all pros and cons of using JIT, are summarized.en
dc.format.extent9395954 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzásobovací proces, Just In Time, štíhlá logistika, muda, plýtvání, INCOTERMS®cs
dc.subjectsupply chain, Just In Time, lean logistics, muda, waste, INCOTERMS®en
dc.titlePopis zásobovacího procesu v automobilové společnosti při použití zásad a principů JITcs
dc.title.alternativeDescription of Supply Chain in Automotive Company under JIT Rules and Principlesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeOwczarzy, Petracs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisFEH0007_EKF_B6208_6208R037_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record