Show simple item record

dc.contributor.advisorRolčíková, Markétacs
dc.contributor.authorPavlíčková, Janacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:11:28Z
dc.date.available2013-06-26T11:11:28Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/97847
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTématem diplomové práce je ekonomická analýza zemních strojů používaných v důlně doplňkové mechanizaci na Severočeských dolech – Doly Nástup Tušimice. V práci je nejprve popisována charakteristika povrchové těžby uhlí na SD – DNT a druhy technologických celků, které jsou využívané na uhelných lomech a na skrývkových řezech. Další kapitola se zabývá charakteristikou používaných prostředků DDM na DNT. Následující část práce je věnována vstupním datům, která jsou použita pro analýzu zemních strojů používaných na DDM. Pátá a šestá kapitola je samotná analýza nákladů spojených s provozem DDM a výkonem strojů a jejich efektivity. V poslední části je uvedeno celkové hodnocení jednotlivých kategorií strojů dle výsledků provedené analýzy. Z hodnocení vyplývá i návrh pro výběrová řízení na nákup nových zemních strojů pro DDM - DNT.cs
dc.description.abstractThe economic analysis of earth moving machines used in additional mechanization section of the Severočeské doly – Doly Nástup Tušimice Mine is a theme of the thesis. The characteristics of open pit coal mining in the SD – DNT Mine and technological complexes used in coal quarries and overburden faces are described first in the thesis. Further chapter deals with characteristics of mechanical means used in additional mechanization section in the DNT Mine. Following part of the thesis concerns input data which are used for analysis of earth moving machines used in the AMS. The fifth and sixth chapters are the analysis itself of the costs of the AMS operation, machine output and their efficiency. A general evaluation of single machine categories based on the analysis carried on is stated in the final part. A proposal for competitive tenders for earth moving machine purchase to the AMS – DNT Mine is implied from the evaluation.en
dc.format70 l. : il. + 2 CD-Rcs
dc.format.extent3716825 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSAP, analýza, controllingová zakázka, datový zdroj, náklad na stroj, výkon strojecs
dc.subjectSAP, analysis, controlling contract, data source, machine costs, machine outputen
dc.titleEkonomická analýza zemních strojů používaných v důlně doplňkové mechanizaci na Severočeských dolech – Doly Nástup Tušimicecs
dc.title.alternativeThe Economic Analysis of the Ground Machines Used in the Additional Mining Mechanization in Severočeské Doly - Doly Nástup Tušimiceen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300824cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKaiser, Miroslavcs
dc.date.accepted2013-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.contributor.consultantKoutecký, Františekcs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPAV712_HGF_N2102_2102T003_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record