Show simple item record

dc.contributor.advisorRolčíková, Markétacs
dc.contributor.authorBallarin, Marekcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:11:59Z
dc.date.available2013-06-26T11:11:59Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/97914
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou výnosů, nákladů a výsledku hospodaření společnosti Fichna – Hudeczek a. s. za sledované období 2007 – 2011. Analýzu provádím pomocí horizontální a vertikální analýzy. Dále vypočítávám některé poměrové ukazatele, jako jsou ukazatel rentability výnosů, ukazatel rentability nákladů, ukazatel haléřové nákladovosti a ukazatel relativní změny nákladů. Cílem práce je analyzovat oblast výnosů, nákladů, dále pak od nich odvíjející se oblast výsledku hospodaření výše uvedené společnosti za dané sledované období, a tímto identifikovat nevyhovující finanční hodnoty příslušných položek. Na základě zjištěných výsledků v těchto oblastech jsem pro podnik navrhl určitá opatření, která by mohla vést nejen k případnému zlepšení nepříznivého stavu v jednotlivých oblastech, ale i k případnému celkovému zlepšení ekonomické situace celého podniku.cs
dc.description.abstractDimploma thesis specializes in an analysis of a production, expenses and an outcome of the mangement of the company Fichna – Hudeczek a. s. for studied period 2007 - 2011. I have performed the analysis through horizontal and vertical analysis. Then I have calculated some ratio indicators, such as indicator of profitability benefits, indicator of profitability expenses, indicator of cent costs and indicator of relative changes in the expenses. The goal of the diploma thesis is to analyse an area of a benefit, expenses, then from those evolving an area of the outcome management of the above mentioned company for the studied period, and by that to identify inadequate financial values of corresponing items. Based on the investigated results in these areas, I have suggested a certain actions for the company, that could lead not only to possible improvement of negatitive state in individual areas, but also a potential improvement of the entire company’s overall economic situation.en
dc.format53, [16] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent12283394 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectvýsledek hospodařenícs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectyieldsen
dc.subjectexpensesen
dc.subjectoutcome economyen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectvertical analysisen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.titleAnalýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za sledované obdobícs
dc.title.alternativeAnalysis of Revenues, Expenses and Profits of the Reporting Perioden
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201301668cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKratochvíl, Davidcs
dc.date.accepted2013-05-27cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBAL331_HGF_N2102_2102T001_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record