Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKukutschová, Janacs
dc.contributor.authorWeiperová, Lenkacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:12:31Z
dc.date.available2013-06-26T11:12:31Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/97985
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractPráce se zabývá posouzením akutní akvatické toxicity vodných výluhů vybraných pyrometalurgických strusek pro dva druhy sladkovodních zelených řas Desmodesmus subspicatus a Chlorella vulgaris. Elementární složení studovaných vzorků strusek a jejich vodných výluhů bylo stanoveno metodami rtg fluorescenční analýzy a atomové absorpční spektroskopie. Sledované analyty ve vodných výluzích byly pod limitními koncentracemi pro nebezpečné odpady. Ukázalo se, že vodné výluhy inhibují růst buněk u obou detekčních organismů. Lze tedy předpokládat, že v případě použití studovaných materiálů jako druhotných surovin například pro terénní úpravy by mohlo docházet k interakci s vodními organismy a tyto materiály by tedy mohly představovat jistá environmentální rizika nejen pro autotrofní zelené řasy.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with assesment of acute aquatic toxicity of water leachates from selected pyrometallurgical slags to two algal strains Desmodesmus subspicatus and Chlorella vulgaris. Elemental composition of the studied samples and thein leachates was determined using XRFS AAS-ICP methods. The analytes of interest in both water leachates were proved to meer limit concentrations fot inert materials. However toxicity bioassays revealed grow inhibition of both the strains. Therefore, it can be assumed that usage of these slags as raw materials, e.g. for land reclamation mya lead to interactions with water organisms and these materials may potentially pose some environmental risks not only for autotrophic green algae.en
dc.format44 l. : il.cs
dc.format.extent2348663 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDesmodesmus subspicatuscs
dc.subjectChlorella vulgariscs
dc.subjectakutní toxicitacs
dc.subjectkovycs
dc.subjectpyrometalurgické struskycs
dc.subjectDesmodesmus subspicatus, Chlorella vulgaris, acute toxicity, metals, pyrometallurgical slagen
dc.titleAkutní akvatická toxicita pyrometalurgických strusek pro sladkovodní zelené řasycs
dc.title.alternativeAcute aquatic toxicity of pyrometallurgical slags to freshwater green algaeen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201400128cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKratošová, Gabrielacs
dc.date.accepted2013-05-27cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchMinerální biotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisWEI094_HGF_N2102_3904T029_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam