Show simple item record

dc.contributor.advisorHudeček, Vlastimilcs
dc.contributor.authorPreisner, Romancs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:15:23Z
dc.date.available2013-06-26T11:15:23Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98452
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractObeznámení s revitalizací dotčeného území postiženého dobýváním uhlí a negativními vlivy působícími na životní prostředí. Zejména se jedná o poklesy a devastace území narušením vodních toků, vznikajících mokřin, zatopená a nepřístupná území, která nejsou využitelná a je narušený jejich přirozený vývoj. Mým cílem je porovnat asanace a rekultivace z již dokončených projektů, vytvořit náhled jak možno optimálně využít zrekultivované plochy a vrátit je zpět k užívání obyvatelstvu. Je nutno dbát, aby rekultivovaná plocha byla začleněna do přirozeného vývoje dané lokality z hlediska krajino-tvorby a aby byla v souladu se schválenými jednotlivými územními plány postižených lokalit.cs
dc.description.abstractGetting acquainted with the revitalization of the area affected by coal mining and by effects that have a harmfull influence on the environment. In particular, it is the decrease and the devastation of the area by disruption of the water flows, emerging wetlands, flooded and inaccessible areas that are not utilizable and whose natural development is disrupted. My goal is to compare sanitation and rehabilitation of already completed projects, to create an image how to make optimal use of the rehablited areas and how to return them back to use by the population. It is necessary that the rehabilited site is incorporated into the natural development of the area in terms of landscaping and in line with the approved zoning plans of the affected sites.en
dc.format36 l. : il. + 3 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent5282295 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrekultivacecs
dc.subjectasanacecs
dc.subjecttěžbacs
dc.subjectkrajino-tvorbacs
dc.subjectland rehablitationen
dc.subjectsanitationen
dc.subjectminingen
dc.subjectlandscapingen
dc.titleHistorický vývoj a využití Sušanských rybníků v souvislosti s hornickou činnostícs
dc.title.alternativeHistorical evolution and utilization of ponds Sušanské inrelation with mining activitiesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201400279cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKačor, Tomášcs
dc.date.accepted2013-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnostics
dc.thesis.degree-programHornictvícs
dc.thesis.degree-branchHornické inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPRE114_HGF_B2111_2101R008_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record