Show simple item record

dc.contributor.advisorVykydal, Davidcs
dc.contributor.authorKonvička, Lubošcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:21:29Z
dc.date.available2013-06-26T11:21:29Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99180
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na identifikaci procesních kroků a popsaných postupů v procesu řešení reklamací s důrazem na nalezení a implementaci možných zlepšení. Záměrem je zavedení štíhlé administrativy, efektivní komunikace, sběru potřebných dat pro vyhodnocení výkonnosti interních procesů a také dodavatelů součástek. Vlivem zavedených zlepšení a standardizace dojde ke zvýšení spokojenosti interního a externího zákazníka, odbourání zbytečných aktivit uvnitř organizace, většímu důrazu na prevenci chyb a vytváření partnerství s dodavateli. V první části jsou popsány principy, přístupy, metody a nástroje využité v praktické části včetně krátkého představení společnosti, kde byla diplomová práce vypracována. Praktická část diplomové práce popisuje projektový přístup k řešení zadání, hodnotí aktuální výkonnost ve vybraných oblastech, identifikuje slabá místa, zavádí zlepšení včetně ověření jejich účinnosti a stanoví celkový ekonomický přínos.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on an identification of process steps and procedures described in the complaint solving process, with an emphasis on finding and implementing of certain improvements. The intention is to introduce lean administration, effective communication, collection of data necessary for the evaluation of the performance of internal processes and components´ suppliers as well. By influence of taken improvement and standardization this may have increase the satisfaction of internal and external customers, eliminating needless activities within the organization, higher focus on preventing errors and creating partnerships with suppliers. In the first part there are described the principles, approaches, methods and tools used in the practical part including a short introduction of the company where diploma thesis elaborated. The practical part of the thesis describes the project approach to address the task, assesses current performance in selected areas, identifies weaknesses, introduces improvements including verification of their effectiveness and calculates the overall economic benefit.en
dc.format.extent4996727 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectreklamace, jakost, DMAIC, Paretova analýza, 5x Proč, brainstormingcs
dc.subjectClaim, Quality, DMAIC, Pareto Analysis, 5xWHY, brainstormingen
dc.titleAnalýza a návrh zlepšení procesu reklamací.cs
dc.title.alternativeAnalysis and Proposal of Improvement of Reclamation Process.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeTchořová, Petracs
dc.date.accepted2013-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostics
dc.contributor.consultantBittner, Vladimírcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKON580_FMMI_N3922_3902T041_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record