Show simple item record

dc.contributor.advisorLasek, Stanislavcs
dc.contributor.authorJány, Marošcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:21:51Z
dc.date.available2013-06-26T11:21:51Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99242
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractRešerše diplomové práce pojednává o vlivech urychlujících atmosférickou korozi, o možnosti monitorování a způsobech protikorozní ochrany konstrukčních ocelí. Popisuje úrovně znečištění atmosfér a následně je zařazuje podle stupně agresivity C1 až CX. Pozornost je dále věnována charakteristikám vybraných typů ocelí a lokálním zdrojům znečištění, ovlivňujícím složení atmosféry na Koksovně Svoboda (KSV). Následně je objasněn způsob zkoušení ocelí a jejích povrchová ochrana přímo na provozech koksovny. Experimentální část je zaměřena na zkoušení vybraných konstrukčních ocelí EN S235JRG1 (ČSN 41 1373, C17), EN S355J0WP (ČSN 41 5127, Atmofix B) a EN X6CrNiMoTi17-12-2 (ČSN 41 7348) odebraných z plechů v podmínkách koksovny a v laboratoři koroze VŠB-TU. Na testovaných ocelích byly stanoveny rychlosti koroze. Na základě gravimetrické metody byla zjištěna nízká korozní odolnost Atmofixu B (15 127) a uhlíkové oceli (11 373) ve vlhkém prostředí s oxidem siřičitým v rámci zkoušky v kondenzační komoře a současně nevhodnost Atmofixu B do prostředí s obsahem chloridů, podle zkoušky v solné mlze. Korozivzdorná ocel (17348) byla odolná v daných prostředích. Metalografickým rozborem byl zjištěn charakter napadení ocelí a byla potvrzena vyšší rychlost koroze v prostorách koksovny u oceli 11 373 oproti oceli 15 127 a její použití se doporučuje v kombinaci s ochranným nátěrem Amerlock 400C, který se projevil jako vhodný do prostředí KSV.cs
dc.description.abstractResearch thesis deals with the effects of accelerating atmospheric corrosion, possibilities of monitoring and ways of anticorrosion protection for structural steels. Thesis describes the levels of air pollution and subsequently classified them according to degree of aggressiveness from C1 to CX. The attention is also paid to the characteristics of selected types of the steel and local sources of pollutions which influence structure of "Coking plant Svoboda" atmosphere. Following is explained the way of steel testing and surface protection directly on coking plant. Experimental part of thesis is focused on testing of selected construction steel EN S235JRG1 (ČSN 41 1373, C17), EN S355J0WP (ČSN 41 5127, Atmofix B) and EN X6CrNiMoTi17-12-2 (ČSN 41 7348) taken from metal sheet directly in coking plant condition and tested in VŠB-TU corrosion laboratory. The corrosion rates were determined and compared on tested steels based on gravimetric method. It was found out low level of Atmofix B (15 127) and carbon steel (11 373) corrosion resistance in wet environment with carbon dioxide under condensation chamber test and in parallel impropriety of use Atmofix B in environmental with chloride according salt spray test. Stainless steel (17348) was resistant in tested conditions. Character of the attack was detected by metallographic analysis and higher rate of corrosion of steel 11373 against steel 15127 was confirmed in coking plant area. Its usage is recommended in combination with protective Amerlock 400C coating which has proved to be suitable to the Coking plant Svoboda environment.en
dc.format.extent9842857 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectatmosférická korozecs
dc.subjectkonstrukční ocelcs
dc.subjectkoksovnacs
dc.subjectexpoziční korozní zkouškycs
dc.subjectatmospheric corrosionen
dc.subjectconstruction steelen
dc.subjectcoking planten
dc.subjectexposure corrosion testsen
dc.titleZkoušení konstrukčních ocelí a jejich ochrana vůči vlivům atmosféry na koksovněcs
dc.title.alternativeTesting of structural steels and their protection to atmosphere in the coking planten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLaník, Tomášcs
dc.date.accepted2013-05-27cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department636 - Katedra materiálového inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnické materiálycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisJAW256_FMMI_N3923_3911T030_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record