Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBrychta, Josefcs
dc.contributor.authorSouček, Jancs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:26:07Z
dc.date.available2013-06-26T11:26:07Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99937
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zhodnocením stávajících nástrojů pro CNC obrábění v podniku, jenž vyrábí vstřikovací formy na plastové výlisky. Obrábění zde porovnávanými nástroji zabírá podstatnou část z celkového výrobního času. Proto je stěžejní ujasnit si z teoretického a praktického hlediska zásadní aspekty tohoto procesu. Cílem práce jsem stanovil nalezení optimálního použití hodnocených nástrojů ve výrobě, dále nalezení výhod a nevýhod konvenčních fréz a fréz pohybujících se vyššími posuvy a to jak z technologického, fyzikálního a ekonomického hlediska bez přihlédnutí na reklamní strategie prodejců nástrojů. Úvodní část popisuje charakteristiku výroby a strojní park v hodnoceném podniku, dále zákonitosti samotného obrábění a specifika řešených nástrojů. Další část řeší testové obrábění, realizované za provozu nástrojárny v reálném čase na dílcích určených pro výrobu. Dále zkoumá následné efektivní využití použitých nástrojů, či jejich nahrazení výhodnější variantou. Závěr práce je zhodnocení výstupních hodnot z testu obrábění a vyčlenění poznatků, jež pomohou správně volit nástroj k určité strategii obrábění, obrobku a stroji s přihlédnutím na vedlejší vlivy při obrábění. To vše přispěje ke zkrácení výrobních časů a tudíž i k snížení nákladů na výrobu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with evaluation of present tools for CNC working in an enterprise manufacturing injections moulds for plastics. Machining using the compared tools here takes up a significant part of the total production time. Therefore it is primary to define fundamental aspects of this process both from the theoretical and practical point of view. The aim of the thesis is to find optimal use of evaluated tools in production and to find advantages and disadvantages of conventional milling machines and milling machines operating with higher travels through technological, physical and economic view regardless marketing strategies of tool sellers. The introduction describes manufacturing characteristics and the machine park in the evaluated enterprise, rules of machining itself and specifics of tools dealt with. The next part is devoted to test machining realized during operation of the tool shop in real time on parts intended to be manufactured. It also inspects further effective use of tools or a more proper use of another option. The conclusion is the evaluation of output values from machining test and determination of findings that may assist in selecting the right tool for a specific strategy of machining, workpiece and machine with regard to secondary influence on machining. All of this contributes to shortening time of manufacturing and thus reducing the production costs.en
dc.format.extent7076881 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectCNC obráběnícs
dc.subjectnástrojcs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subjectmillingen
dc.subjectCNC workingen
dc.subjecttoolen
dc.subjectinjections moulden
dc.titleEfektivní zhodnocení využívané nástrojové základny pro CNC obráběnícs
dc.title.alternativeEffective Evaluation of Used Tool Base for CNC Machiningen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeTejkl, Jaroslavcs
dc.date.accepted2013-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění a montážecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSOU0029_FS_B2341_2303R002_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam