Show simple item record

dc.contributor.advisorMatusiková, Lucjacs
dc.contributor.authorSlíva, Tomášcs
dc.date.accessioned2013-10-20T17:34:14Z
dc.date.available2013-10-20T17:34:14Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100874
dc.descriptionImport 21/10/2013cs
dc.description.abstractV rámci této bakalářské práce je zkoumáno téma adaptace zaměstnanců patřící do personální oblasti podnikového působení společnosti OKD, a. s. Pomocí analýzy a následného vyhodnocení informací získaných prostřednictvím studie interních firemních dokumentů, konzultací a rozhovorů se zaměstnanci, je v práci popsán průběh adaptačního procesu nově přijatých zaměstnanců společnosti OKD. Rozbor struktury a náplně adaptačního programu zaměstnanců byl proveden pomocí informací získaných metodou dotazování. Dotazování proběhlo prostřednictvím kvalitativního, polostrukturovaného rozhovoru s vybraným vzorkem zaměstnanců. Na základě vyhodnocení získaných informací došlo k formulaci návrhů a doporučení určených ke zlepšení efektivnosti nastaveného adaptačního procesu ve společnosti OKD.cs
dc.description.abstractWithin this thesis it is examined the issue of adaptation employees which belongs in the personnel area of corporate actions in the OKD, a.s. company. Through the analysis and subsequent evaluation of information obtained through the study of internal corporate documents, consultations and interviews with employees, it is described in the thesis an adaptation process of recruitments in the OKD, a.s. company. Analysis of the structure and content of adaptation program was performed by using the information gained by interviewing. Survey was carried out through qualitative semi-structured interviews with selected sample of employees. Based on evaluation of gained information it was to formulate proposals and recommendations To improve the efficiency of the set of the adaptation process in the OKD, a.s. company.en
dc.format.extent2239805 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAdaptacecs
dc.subjectadaptační procescs
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.subjectadaptační programcs
dc.subjectmetody adaptacecs
dc.subjectorientace pracovníkacs
dc.subjectAdaptationen
dc.subjectadaptation processen
dc.subjecthuman resourcesen
dc.subjectadaptation programen
dc.subjectmethods of adaptationen
dc.subjectemployee orientation.en
dc.titleAdaptace zaměstnanců ve společnosti OKD, a.s.cs
dc.title.alternativeEmployee Adaptation in the OKD, a.s. Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVajda, Martincs
dc.date.accepted2013-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSLI0005_EKF_B6208_6208R037_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record