Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVozňák, Miroslavcs
dc.contributor.authorŘezáč, Filipcs
dc.date.accessioned2016-03-11T11:15:22Z
dc.date.available2016-03-11T11:15:22Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/111374
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.descriptionImport 11/03/2016cs
dc.description.abstractDisertační práce pojednává o výzkumu komunikačního systému pro varování osob před nebezpečím. Tento systém má za úkol distribuovat hlasové zprávy s přednahraným obsahem za účelem informovat cílové účastníky o události v jejich okolí s využitím technologie Voice over IP. Přenos informace pomocí hlasové zprávy má oproti jiným formám distribuovaného oznámení tu výhodu, že cílový uživatel je nucen hovor vyzvednout a poslechnout si danou zprávu – tudíž nelze informaci ignorovat či přehlédnout. Dalším benefitem je přesnější adresace cílové skupiny a v neposlední řadě lze zajistit opětovné doručování zprávy uživatelům, kteří si ji nevyslechli. Teoretická část práce je zaměřena na současný stav problematiky distribuce informací pomocí telekomunikačních technologií, dále je představena vlastní metoda a návrh algoritmu řešení rozesílání přednahraných zpráv. Tento koncept se opírá o praktické experimenty, které definují možné použití konkrétních technologií a případné rozšíření o další moduly, včetně definování limitních kapacit distribučního systému. Následuje teoretický rozbor šíření hovorových toků v mobilních distribučních sítích a vytvoření funkčního modelu v simulačním prostředí s cílem analyzovat chování jednotlivých komponent systému a optimalizovat běh algoritmu při stanovení optimálního vytížení. Na výsledky simulace navazuje praktická implementace klíčových algoritmů a jádra hlasového distribučního systému.cs
dc.description.abstractDissertation thesis deals with a research of communication system to warn people in danger. This system distributes voice message with pre-recorded content to inform the participants at the event in their area by using Voice over IP technology. Transmission of information using a voice message exploits an advantage in comparison to notice that the target user is forced to pick up the call and listen to the message - hence information cannot be ignored or overlooked. Another advantage is the more accurate addressing of target groups and last but not least, it will be possible to ensure re-delivering of messages to users who have not heard the first call. The theoretical part is focused on the state of the art in the field of information distribution via telecommunications technologies, own method is also presented including the proposal of a new algorithm. This proposal is based on the practical experiments that define the possible usage of specific technologies and expansion by other modules including the definition of the capacity of the distribution system. Next step is a theoretical analysis of the spread of voice streams on mobile networks and then a realization of a functional model in the simulation environment to analyze the behavior of individual system components and optimization of the algorithm in determining the optimal load is made. Based on the results of the simulation, the practical implementation of key algorithms and core of the voice distribution system follows.en
dc.format141 s. : il. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent18809094 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdistribuční systémcs
dc.subjecthlasové zprávycs
dc.subjectvarování osobcs
dc.subjectVoice over IPcs
dc.subjectSIPcs
dc.subjectmobilní sítěcs
dc.subjectOPNET Modelercs
dc.subjectdistribution systemen
dc.subjectvoice messagesen
dc.subjectcrisis situationen
dc.subjectVoice over IPen
dc.subjectSIPen
dc.subjectmobile networken
dc.subjectSimulation Tool OPNET Modeler.en
dc.titleDistribuce hlasových zpráv v krizových situacíchcs
dc.title.alternativeDistribution of Voice Messages in Emergency Situationsen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201600087cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeZdrálek, Jaroslavcs
dc.contributor.refereeVodrážka, Jiřícs
dc.contributor.refereeKavacký, Matějcs
dc.date.accepted2016-02-11cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.thesis.degree-programInformatika, komunikační technologie a aplikovaná matematikacs
dc.thesis.degree-branchKomunikační technologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisREZ106_FEI_P1807_2601V018_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam