Show simple item record

dc.contributor.advisorDluhošová, Dana
dc.contributor.authorGavendová, Kristýna
dc.date.accessioned2018-11-09T07:26:08Z
dc.date.available2018-11-09T07:26:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132985
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti společnosti PWO Czech Republic a.s. za sledované období mezi léty 2011-2016 pomocí techniky měření finanční výkonnosti podniku. Nejprve je věnována pozornost metodice hodnocení finanční výkonnosti podniku. Poté je vymezeno obecné pojetí hodnocení a měření výkonnosti podniku. Dále je popsána finanční analýza, která je následně i aplikovaná. V práci je analyzovaná společnost prostřednictvím absolutních ukazatelů a vybraných poměrových ukazatelů. V práci je pozornost věnována převážně ukazateli - EVA. Výrazná část kapitoly je věnována právě ke stanovení a analyzování hodnoty EVA. Ke správnému ohodnocení EVA je důležité i správné vyčíslení nákladu na kapitál, a proto je také věnovaná pozornost vyčíslení nákladů na kapitál. V závěru kapitoly bude věnována pozornost pyramidovému rozkladu EVA a dle zvolených metod vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů, působících na ukazatel EVA. V práci je také provedena analýza citlivosti a porovnání společnosti s odvětvím.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to evaluate the financial performance of PWO Czech Republic a.s. for the reference period between 2011-2016 using the technique of measuring the company's financial performance. At first, the methodology of assessing the company's financial performance is addressed. Then, the general concept of rating and measuring business performance is defined. Further, a financial analysis is described which is subsequently applied. The thesis analyzes the company through absolute indicators and selected ratios. Attention is paid mainly to EVA indicators. A distinctive chapter is dedicated to the determination and analysis of EVA values. To properly evaluate the EVA, it is important and accurate to quantify the cost of capital, and therefore attention is paid to the quantification of capital costs. At the end of the chapter, attention will be paid to EVA pyramidal decomposition and, according to the chosen methods, to the quantification of the effects of partial indicators operating on the EVA indicator. The thesis also analyzes the sensitivity and the comparison of the company with the sectoren
dc.format.extent4114146 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční výkonnost společnostics
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectabsolutní ukazatelécs
dc.subjectpoměroví ukazatelécs
dc.subjectukazatel EVAcs
dc.subjectpyramidový rozklad EVAcs
dc.subjectanalýza citlivostics
dc.subjectfinancial performance of the companyen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectabsolute indicatorsen
dc.subjectratio ratiosen
dc.subjectEVA indicatoren
dc.subjectEVA pyramidal decompositionen
dc.subjectsensitivity analysisen
dc.titleHodnocení finanční výkonnosti vybrané společnostics
dc.title.alternativeFinancial Performance Evaluation of the Selected Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeČulík, Miroslav
dc.date.accepted2018-08-29
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisGAV0024_EKF_N6202_6202T010_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record