Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPolák, Petren
dc.contributor.authorPiechaczková, Ivetaen
dc.date.accessioned2009-09-01T01:20:04Z
dc.date.available2009-09-01T01:20:04Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/72746
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou kapitálového životního pojištění, a to konkrétně se zaměřením na hledisko pojistného krytí a výši placeného pojistného. První kapitola je úvod. Zde je popsán cíl práce, dále je zde uveden stručný popis významu kapitálového životního pojištění a rozčlenění práce na kapitoly. Druhá kapitola obsahuje vysvětlení základních pojmů spojených s pojištěním, vysvětlení termínu pojistné. Poté je zde popsáno životní pojištění, jeho podstata a funkce. V této kapitole jsou také popsány jednotlivé druhy životního pojištění. V závěru kapitoly je zmínka o zisku z investování u životního pojištění. Celá třetí kapitola je věnována kapitálovému životnímu pojištění. Je zde vysvětlen princip fungování tohoto druhu životního pojištění, vztah technické úrokové míry k výnosům z kapitálového životního pojištění, výhody a nevýhody tohoto pojištění. V další části této kapitoly je popsáno univerzální životní pojištění jako odnož kapitálového životního pojištění. Třetí kapitola také obsahuje vysvětlení zákona o daních z příjmů, respektive tu část, která se zabývá daňovou uznatelností zaplaceného pojistného. Kapitolu uzavírá zmínka o situaci kapitálového životního pojištění na pojistném trhu České republiky. Čtvrtá kapitola je již částí praktickou. V úvodu je krátké seznámení s vybranými pojišťovnami, na které plynule navazuje detailní popis produktů určených pro vzájemné porovnání. Poté již následuje samotné porovnání produktů, a to jak z hlediska pojistného krytí, tak z hlediska výše placeného pojistného. Závěr kapitoly patří výsledkům porovnání. Poslední pátá kapitola je závěr. Zde jsou shrnuty výsledky zjištěné při porovnání produktů.cs
dc.description.abstractThe work deals with problems of capital life insurance, it is concretely focused on the aspect of insurance coverage and the height of the insurance paid. The first chapter is an introduction. Here the aim of work is described, then there is a brief description of the importance of capital life insurance and a segmentation of the work into chapters. The second chapter includes an explanation of basic concepts connected with insurance and an explanation of the term of premium. Later on there is life insurance described, its principle and functions. In this chapter there are also particular kinds of life insurance described. At the end of the chapter there is a mention of profit from investing into life insurance. Whole the third chapter is devoted to capital life insurance. Here is the principle of function of this kind of life insurance explained, the relation of technic rate interest to pay-offs from capital life insurance, advantages and disadvantages of this kind of insurance. In the next part of this chapter all-purpose life insurance as a tiller of capital life insurance is described. The third chapter includes also an explanation of the law of income tax, respectively the part which deals with a tax admitability of the insurance paid. The chapter is finished with a mention of the situation of capital life insurance on the insurance market in the Czech republic. The fourth chapter is a practical one. At the beginning there is a short identification with chosen insurance companies which is followed with a detailed description of products intended for mutual comparison. Then a comparison of products itself follows both from the view of insurance coverage and from the view of insurance paid. The end of the chapter shows the results of the comparison. The last fifth chapter is the closure. Here the results found out during the comparison of products are summarized.en
dc.format59 l., [12] l. příl. : il.cs
dc.format.extent379928 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkapitálové životní pojištěnícs
dc.subjectpojistnécs
dc.subjecttechnická úroková míracs
dc.subjectdaňová uznatelnostcs
dc.subjectlife insuranceen
dc.subjectpremiumen
dc.subjecttechnic rate interesten
dc.subjecttax admitabilityen
dc.titleKapitálové životní pojištění a jeho porovnání v rámci českého pojistného trhucs
dc.title.alternativeLife insurance and its comparison within the scope of the Czech insurance marketen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200902736cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeDuda, Liboren
dc.date.accepted2009-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPIE075_EKF_B6202_6202R010_00_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam