Uplatnitelnost rizikových skupin osob na trhu práce s využitím celoživotního vzdělávání

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/84356

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šimek, Milan en
dc.contributor.author Friedlová, Barbora en
dc.date.accessioned 2011-03-11T13:49:11Z
dc.date.available 2011-03-11T13:49:11Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/84356
dc.description Import 11/03/2011 cs
dc.description.abstract Existují skupiny osob, tzv. rizikové skupiny, které mají velké problémy se zaměstnatelností a uplatnitelností na trhu práce. Mají zdravotní obtíže, nízké vzdělání, malou praxi, zápis v rejstříku trestů, malé děti, které jim nemá kdo pohlídat v době nemoci, trpí prostě nějakým handicapem. V zásadě je z trhu práce vylučuje jejich věk, zdravotní stav, minulost nebo kvalifikace. Ač by rádi pracovali, zaměstnání nemohou najít, setrvávají dlouhodobě v evidenci úřadu práce, přičemž ztrácejí sebevědomí, pracovní návyky, dovednosti, ale i postavení v rodině či ve společnosti, zhoršuje se jim zdraví, mají tendenci k závislostem, ztrácí odvahu a sílu se svou situací dál bojovat. Jedním z možných řešení dlouhodobé nezaměstnanosti rizikových skupin osob je podpora jejich uplatnitelnosti na trhu práce prostřednictvím investic do jejich osobnostního a vzdělanostního rozvoje, to znamená do rozvoje lidského kapitálu. Tato podpora může probíhat formou nejrůznějších vzdělávacích aktivit realizovaných například díky finančním prostředkům z Evropského sociálního fondu. První kapitola disertační práce definuje základní pojmy související s problematikou rizikových skupin osob na trhu práce, blíže popisuje oblast lidského kapitálu. Druhá kapitola se věnuje legislativnímu zázemí postavení rizikových skupin osob na trhu práce a přístupům k řešení jejich problémů prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti a systému celoživotního vzdělávání v České republice a Evropské unii. Třetí kapitola zahrnuje analýzu vlivu vzdělávacích aktivit na uplatnitelnost rizikových skupin osob. Po prvotní analýze vývoje dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice potažmo v Moravskoslezském kraji a v okrese Bruntál, přechází ke konkrétním vzdělávacím projektům realizovaným na podporu rizikových skupin osob na trhu práce v bruntálském regionu. cs
dc.description.abstract There are groups of people called risk groups, which have large problems with employability and applicability on the labour market. They have health problems, low education, little work experiences, criminal record, small children they have no one to guard against in times of sickness, they suffer through some disabilities. In principle, they are excluded from the labor market through their age, health, history or qualification. Although they would like to work, they can not find jobs, remain long time in the labour office, and lose self-esteem, work habits, skills, but also the position in the family and in society. They tend to dependencies, loses courage and strength to his situations continue to fight. One possible solution to the long-term unemployment risk groups of people to support their applicability in the labor market by investing in their personal and educational development, ie the development of human capital. This support may take the form of a variety of educational activities carried out, for example through funding from the European Social Fund. The first chapter of PhD thesis defines key terms associated with the issue of risk groups into the labor market, further describes the area of human capital. The second chapter examines the legislative background of the status of the risk groups into the labor market and approaches to solving their problems through an active employment policy and the system of lifelong education in the Czech Republic and the European Union. The third chapter includes an analysis of the impact of training activities on the validity of risk groups. After the initial analysis of the development of long-term unemployment in the Czech republic, by extension, in the Moravan region and Bruntal distrikt be transferred to specific educational projects implemented to support high-risk groups into the labour market in Bruntal region. en
dc.format 119 l. : il. + 3 příl. cs
dc.format.extent 711429 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject lidský kapitál cs
dc.subject zaměstnatelnost cs
dc.subject rizikové skupiny osob cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject unemployment en
dc.subject labour market en
dc.subject human capital en
dc.subject employability en
dc.subject risk groups en
dc.subject lifelong learning en
dc.title Uplatnitelnost rizikových skupin osob na trhu práce s využitím celoživotního vzdělávání cs
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201100139 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2010-03-24 en
dc.thesis.degree-name Ph.D. en
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 156 - Katedra národohospodářská en
dc.thesis.degree-program Ekonomické teorie cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomie cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis MUZ014_EKF_P6201_6201V004_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MUZ014_EKF_P6201_6201V004_2010.pdf 694.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics