Show simple item record

dc.contributor.advisorKaštan, Milancs
dc.contributor.authorNovobilská, Lenkacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:05:57Z
dc.date.available2013-06-26T11:05:57Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/97007
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractPředmětem zájmu této diplomové práce je financování zdravotní péče v České republice s následnou identifikací jeho možných nedostatků a návrhem jejich případných řešení. V první kapitole jsou analyzovány důležité ekonomické aspekty zdravotní péče v České republice. Značný prostor je věnován problematice informační asymetrie a morálního hazardu ve vztahu ke zdravotnímu pojištění. Druhá kapitola pojednává o formování systému zdravotnictví v České republice po roce 1989 a o tocích a jednotlivých zdrojích financování zdravotní péče. Ve třetí kapitole je zhodnoceno současné financování zdravotní péče v České republice, vymezeny silné a slabé stránky českého zdravotnictví. Jsou zde uvedeny některé postupy, které by mohly vést ke zlepšení situace ve financování zdravotní péče v rámci České republiky. Systém financování zdravotní péče je složitým mechanismem, ve kterém je zapojeno mnoho činitelů. Mezi ně se řadí stát, zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení, pacienti apod. Stát vykonává zákonodárnou moc a vydává právní normy, na jejichž základě je systém financování zdravotní péče v České republice postaven a rovněž vykonává následnou kontrolu hospodárnosti systému. Zdravotní pojišťovny mají na starost financování zdravotní péče na základě zákonů a mají přímou vazbu na další prvky systému, kterými jsou zdravotnická zařízení a sami pacienti. Všechny státy se snaží najít systém financování, který by zabezpečil zdravotní péči všem lidem a zároveň by příliš nenavyšoval výdaje nutné k jejímu poskytnutí. Teoreticky lze konstatovat, že každý stát má svůj specifický systém financování zdravotnictví, který je nastaven na základě volby občanů. Nejinak je tomu v rámci České republiky.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the financing of the health care in the Czech Republic with the subsequent identification of its possible shortcomings and with the proposal of solution. Important economic aspects of the health care in the Czech Republic are analyzed in the first chapter. Considerable scope is devoted to problems of information asymmetry and moral hazard in relation to the health insurance. The second chapter deals with the formation of the health service system in the Czech Republic after 1989 and also with the flows and individual sources of financing health care. The current financing of the health care in the Czech Republic is evaluated in the third chapter, and there are defined strengths and weaknesses of the Czech health service. Moreover, there are described the procedures which could lead to the improvements of situation in health care financing in the Czech Republic. The system of the health care financing is a complicated mechanism, which involves many factors, e.g. the state, health insurance companies, health facilities, patients etc. The state exercises legislative power and gives legal regulations, which are the base for the health care funding system in the Czech Republic and it also carry out the subsequent inspection of the efficiency of the system. Health insurance companies are responsible of funding the health care on the basis of the law and they are directly linked to the other elements of the system, which are health care facilities and patients themselves. Every state is trying to find funding system that would guarantee the health care to all people and that would not too improve expenses which are necessary for its providing. Theoretically, it can be said that each state has its own unique system of financing health service, which is based on the choice of citizens. It is not different in the Czech Republic.en
dc.format.extent1025545 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzdravotnictvícs
dc.subjectzdravotní péčecs
dc.subjectzdravotní politikacs
dc.subjectfinancování zdravotní péčecs
dc.subjectproblémy zdravotní politikycs
dc.subjectČeská republika.cs
dc.subjecthealth serviceen
dc.subjecthealth careen
dc.subjecthealth policyen
dc.subjectfinancing of the health careen
dc.subjectproblems with the health policyen
dc.subjectCzech Republic.en
dc.titleFinancovaní zdravotní péče v České republicecs
dc.title.alternativeFinancing of the Health Care in the Czech Republicen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKřivánková, Luciecs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskács
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisNOV931_EKF_N6202_6202T027_00_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record