Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLudvík, Ladislaven
dc.contributor.authorWalica, Ryszarden
dc.date.accessioned2008-08-05T19:26:10Zen
dc.date.available2008-08-05T19:26:10Zen
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/66262en
dc.descriptionImport 05/08/2008
dc.description.abstractDiplomová práce na téma Postavení Těšínské tiskárny, a. s. v konkurenčním prostředí je zpracována v rámci oboru Podniková ekonomika a management, konkrétně se vztahuje k tématům konkurenceschopnosti a podnikatelského prostředí. S ohledem na takto vymezené obsahové zaměření si autor Ryszard Walica stanovil za cíl zhodnotit postavení tiskárenského podniku v jeho konkurenčním prostředí, tedy provést analýzu vlivu faktorů konkurenčního prostředí na podnik, a zjištěné poznatky využít pro zpracování vhodných doporučení. Stanovenému cíli odpovídá zvolený přístup autora k řešení diplomového úkolu. V rámci několika kroků zkoumání bylo použito více metod. Po krátkém rozboru podmínek makropodnikatelského prostředí v přístupu odpovídajícím PEST analýze byl proveden průzkum podmínek prostředí na lokální úrovni, kde důraz byl kladen zejména na lokální konkurenční podnikatelské subjekty. S ohledem na charakter lokality jako regionálního centra polygrafického průmyslu byly zde uplatněny také některé přístupy používané při identifikaci a analýze klastrů. V další části bylo provedeno zkoumání oborového okolí – polygrafického průmyslu – v přístupu analýzy pěti konkurenčních sil M. E. Portera. Posledním krokem bylo vlastní zhodnocení podniku, avšak za použití metody kladoucí důraz na faktory vnějšího prostředí – hodnocení životaschopnosti hospodářského podniku H. Pollaka – přičemž podle výstupů analýzy oborového okolí byla tato metoda přizpůsobena podmínkám polygrafického průmyslu. Na základě provedené analýzy bylo formulováno 12 dílčích návrhů pro podnik, jak posílit jeho konkurenční postavení. S ohledem na význam problému a očekávané přínosy byla jako prioritní určena doporučení na ovlivnění platební morálky tuzemských odběratelů, na posílení péče o osobní rozvoj zaměstnanců a zlepšení jejich informovanosti, a také řešení mající za cíl systematizaci firemního marketingu. Hodnocení konkurenčního postavení podniku je v práci pojato komplexně, se zohledněním všech determinujících dimenzí jeho relevantního okolí. Základní přínos diplomového úkolů lze spatřovat v návrzích pro podnik, za další přínosy lze považovat zbádání podmínek pro rozvoj polygrafického klastru v lokalitě a modifikaci metody hodnocení životaschopnosti hospodářského podniku na podmínky polygrafického průmyslu.en
dc.format.extent2411884 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkonkurenceschopnosten
dc.subjectpodnikatelské prostředíen
dc.titlePostavení Těšínské tiskárny, a.s. v konkurenčním prostředíen
dc.title.alternativeCompetitive position of Těšínská tiskárna, a.s.en
dc.typeDiplomová práceen
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultaen
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskáen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementen
dc.thesis.degree-branchPodniková ekonomika a managementen
dc.identifier.senderS2751en
dc.identifier.thesisM6208.6208T086.wal064
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam