Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVíteček, Antonínen
dc.contributor.authorVala, Milanen
dc.date.accessioned2009-08-31T19:39:45Z
dc.date.available2009-08-31T19:39:45Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71517
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractPři návrhu robustního řízení je potřeba počítat se změnou parametrů regulované soustavy. Jestliže tyto změny parametrů vyjádříme pomocí intervalů, pak můžeme hovořit o intervalových modelech. V první kapitole jsou popsány základní matematické operace s intervalovými modely reálných čísel a vektorů. V této kapitole je dále porovnán přístup deterministický s pravděpodobnostním a fuzzy přístupem k řešení neurčitostí. V druhé kapitole je již popsáno využití intervalových modelů v komplexní rovině při sestavení podmínek stability podle Nyquistova kritéria pro systémy s intervalově zadanou amplitudou a fází. Ve třetí kapitole je popsáno využití Charitonovovy věty pro ověření stability regulačního obvodu s využitím Michajlovova kritéria stability. Ověření stability je provedeno pro obvody s P, PI a PID regulátorem a dvěma druhy regulovaných soustav s parametry zadanými pomocí intervalů.cs
dc.description.abstractIn robust control system design is necessary to include a change of parameters of controlled system. If we formulate these changes of parameters by using intervals, then we can talk about interval models. Fundamental mathematical operation with interval models of real numbers and vectors are described in the first chapter. Then there is deterministic approach compared with stochastic and fuzzy approach to solving uncertainties. In second chapter, the using of interval models in complex plain to making stability conditions by Nyquist criterion for systems with amplitude and phase as values of interval is described. Using the Kharitonov theorem for verification of control system stability with using of Michajlov criterion is described in the third chapter. Verification of control system stability is performed for closed-loop systems with P, PI and PID controller and two types of controlled systems with parameters as values of interval.en
dc.format.extent581734 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrobustní řízenícs
dc.subjectCharitonovova větacs
dc.subjectintervalový polynomcs
dc.subjectfuzzy logikacs
dc.subjectrobust controlen
dc.subjectKharitonov theoremen
dc.subjectinterval polynomialen
dc.subjectfuzzy logicen
dc.titleIntervalové modelycs
dc.title.alternativeInterval Modelsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHeger, Milanen
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department352 - Katedra automatizační techniky a řízeníen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchAutomatické řízení a inženýrská informatikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisVAL378_FS_N2301_3902T004_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam