Intervalové modely

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/71517

Show simple item record


dc.contributor.advisor Víteček, Antonín en
dc.contributor.author Vala, Milan en
dc.date.accessioned 2009-08-31T19:39:45Z
dc.date.available 2009-08-31T19:39:45Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/71517
dc.description.abstract Při návrhu robustního řízení je potřeba počítat se změnou parametrů regulované soustavy. Jestliže tyto změny parametrů vyjádříme pomocí intervalů, pak můžeme hovořit o intervalových modelech. V první kapitole jsou popsány základní matematické operace s intervalovými modely reálných čísel a vektorů. V této kapitole je dále porovnán přístup deterministický s pravděpodobnostním a fuzzy přístupem k řešení neurčitostí. V druhé kapitole je již popsáno využití intervalových modelů v komplexní rovině při sestavení podmínek stability podle Nyquistova kritéria pro systémy s intervalově zadanou amplitudou a fází. Ve třetí kapitole je popsáno využití Charitonovovy věty pro ověření stability regulačního obvodu s využitím Michajlovova kritéria stability. Ověření stability je provedeno pro obvody s P, PI a PID regulátorem a dvěma druhy regulovaných soustav s parametry zadanými pomocí intervalů. cs
dc.description.abstract In robust control system design is necessary to include a change of parameters of controlled system. If we formulate these changes of parameters by using intervals, then we can talk about interval models. Fundamental mathematical operation with interval models of real numbers and vectors are described in the first chapter. Then there is deterministic approach compared with stochastic and fuzzy approach to solving uncertainties. In second chapter, the using of interval models in complex plain to making stability conditions by Nyquist criterion for systems with amplitude and phase as values of interval is described. Using the Kharitonov theorem for verification of control system stability with using of Michajlov criterion is described in the third chapter. Verification of control system stability is performed for closed-loop systems with P, PI and PID controller and two types of controlled systems with parameters as values of interval. en
dc.format.extent 581734 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject robustní řízení cs
dc.subject Charitonovova věta cs
dc.subject intervalový polynom cs
dc.subject fuzzy logika cs
dc.subject robust control en
dc.subject Kharitonov theorem en
dc.subject interval polynomial en
dc.subject fuzzy logic en
dc.title Intervalové modely cs
dc.title.alternative Interval Models en
dc.type Diplomová práce cs
dc.contributor.referee Heger, Milan en
dc.date.accepted 2009-06-11 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.department 352 - Katedra automatizační techniky a řízení en
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Automatické řízení a inženýrská informatika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis VAL378_FS_N2301_3902T004_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VAL378_FS_N2301_3902T004_2009.pdf 568.0Kb PDF View/Open
VAL378_FS_N2301_3902T004_2009_zadani.pdf 578.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics