Kapitálové životní pojištění a jeho porovnání v rámci českého pojistného trhu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/72746

Show simple item record


dc.contributor.advisor Polák, Petr en
dc.contributor.author Piechaczková, Iveta en
dc.date.accessioned 2009-09-01T01:20:04Z
dc.date.available 2009-09-01T01:20:04Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/72746
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou kapitálového životního pojištění, a to konkrétně se zaměřením na hledisko pojistného krytí a výši placeného pojistného. První kapitola je úvod. Zde je popsán cíl práce, dále je zde uveden stručný popis významu kapitálového životního pojištění a rozčlenění práce na kapitoly. Druhá kapitola obsahuje vysvětlení základních pojmů spojených s pojištěním, vysvětlení termínu pojistné. Poté je zde popsáno životní pojištění, jeho podstata a funkce. V této kapitole jsou také popsány jednotlivé druhy životního pojištění. V závěru kapitoly je zmínka o zisku z investování u životního pojištění. Celá třetí kapitola je věnována kapitálovému životnímu pojištění. Je zde vysvětlen princip fungování tohoto druhu životního pojištění, vztah technické úrokové míry k výnosům z kapitálového životního pojištění, výhody a nevýhody tohoto pojištění. V další části této kapitoly je popsáno univerzální životní pojištění jako odnož kapitálového životního pojištění. Třetí kapitola také obsahuje vysvětlení zákona o daních z příjmů, respektive tu část, která se zabývá daňovou uznatelností zaplaceného pojistného. Kapitolu uzavírá zmínka o situaci kapitálového životního pojištění na pojistném trhu České republiky. Čtvrtá kapitola je již částí praktickou. V úvodu je krátké seznámení s vybranými pojišťovnami, na které plynule navazuje detailní popis produktů určených pro vzájemné porovnání. Poté již následuje samotné porovnání produktů, a to jak z hlediska pojistného krytí, tak z hlediska výše placeného pojistného. Závěr kapitoly patří výsledkům porovnání. Poslední pátá kapitola je závěr. Zde jsou shrnuty výsledky zjištěné při porovnání produktů. cs
dc.description.abstract The work deals with problems of capital life insurance, it is concretely focused on the aspect of insurance coverage and the height of the insurance paid. The first chapter is an introduction. Here the aim of work is described, then there is a brief description of the importance of capital life insurance and a segmentation of the work into chapters. The second chapter includes an explanation of basic concepts connected with insurance and an explanation of the term of premium. Later on there is life insurance described, its principle and functions. In this chapter there are also particular kinds of life insurance described. At the end of the chapter there is a mention of profit from investing into life insurance. Whole the third chapter is devoted to capital life insurance. Here is the principle of function of this kind of life insurance explained, the relation of technic rate interest to pay-offs from capital life insurance, advantages and disadvantages of this kind of insurance. In the next part of this chapter all-purpose life insurance as a tiller of capital life insurance is described. The third chapter includes also an explanation of the law of income tax, respectively the part which deals with a tax admitability of the insurance paid. The chapter is finished with a mention of the situation of capital life insurance on the insurance market in the Czech republic. The fourth chapter is a practical one. At the beginning there is a short identification with chosen insurance companies which is followed with a detailed description of products intended for mutual comparison. Then a comparison of products itself follows both from the view of insurance coverage and from the view of insurance paid. The end of the chapter shows the results of the comparison. The last fifth chapter is the closure. Here the results found out during the comparison of products are summarized. en
dc.format 59 l., [12] l. příl. : il. cs
dc.format.extent 379928 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject kapitálové životní pojištění cs
dc.subject pojistné cs
dc.subject technická úroková míra cs
dc.subject daňová uznatelnost cs
dc.subject life insurance en
dc.subject premium en
dc.subject technic rate interest en
dc.subject tax admitability en
dc.title Kapitálové životní pojištění a jeho porovnání v rámci českého pojistného trhu cs
dc.title.alternative Life insurance and its comparison within the scope of the Czech insurance market en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200902736 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Duda, Libor en
dc.date.accepted 2009-06-10 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 154 - Katedra financí cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Finance cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis PIE075_EKF_B6202_6202R010_00_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PIE075_EKF_B6202_6202R010_00_2009.pdf 371.0Kb PDF View/Open
PIE075_EKF_B6202_6202R010_00_2009_zadani.pdf 640.9Kb PDF View/Open
PIE075_EKF_B6202_6202R010_00_2009_priloha.pdf 4.919Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics